U bent hier:Home Wat doet de Raad? Straf  Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is HALT?

Halt staat voor Het ALTernatief. Jongeren van 12 tot 18 jaar komen bij Halt terecht omdat ze een grens hebben overschreden. Ze hebben bijvoorbeeld een afvalbak vernield, gespijbeld of een winkeldiefstal gepleegd.

De Halt-straf bestaat uit enkele gesprekken bij Halt met jongere en ouders, het aanbieden van excuus aan het slachtoffer, het vergoeden van de eventuele schade en het maken van leeropdrachten. Soms krijgt de jongere ook een werkopdracht. De Halt-straf duurt maximaal 20 uur.

Een Halt-straf zorgt er voor dat jongeren hun verantwoordelijkheid leren nemen na de schade die ze hebben veroorzaakt. De straf is ook in het belang van de jongere: op deze manier voorkomt hij een justitiële aantekening.

Als de jongere niet wil meedoen aan Halt of de afgesproken opdrachten niet goed uitvoert, zal de politie of leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken en doorsturen naar de officier van justitie. Die bekijkt dan wat hij met de zaak doet.

Meer informatie

Naar boven

Wanneer komt een jongere voor HALT in aanmerking?

Meedoen aan HALT kan alleen bij strafbare feiten die niet zo ernstig zijn en de jongere instemt met de verwijzing naar HALT. De politie heeft een lijst van strafbare feiten waarbij HALT mogelijk is. Dat zijn bijvoorbeeld vandalisme, graffiti of winkeldiefstal.

Naar boven

Wordt het proces-verbaal altijd bij de Raad gemeld?

Als de politie proces-verbaal opmaakt omdat een jongere van een misdrijf wordt verdacht, wordt dit altijd bij de Raad gemeld. Een medewerker van de Raad (een raadsonderzoeker) neemt dan contact op met de jongere en de ouders om een afspraak te maken voor een gesprek.

De raadsonderzoeker wil in dat gesprek graag meer te weten komen over de jongere en diens achtergronden. Zo vraagt de raadsonderzoeker naar het functioneren van de jongere thuis, op school en in de vrije tijd. Tevens probeert de raadsonderzoeker na te gaan of er mogelijk problemen zijn. De raadsonderzoeker geeft uitleg over de strafrechtelijke procedure, onder andere met behulp van brochures. De jongere en zijn ouders kunnen zelf ook vragen stellen. Dan wordt er een rapport gemaakt voor de officier van justitie. Daarna neemt de officier een beslissing over wel of niet vervolgen.

Naar boven

Wat doet de Raad als een jongere in verzekering is gesteld

Als een jongere in verzekering is gesteld, moet dit volgens de wet aan de Raad voor de Kinderbescherming worden gemeld. Iemand van de Raad komt dan zo snel mogelijk op bezoek. Dit is meestal een raadsonderzoeker. Dit bezoek, tijdens de inverzekeringstelling, wordt vroeghulp genoemd.

De raadsonderzoeker praat met de jongere over het strafbare feit, over hoe het thuis en op school gaat en geeft informatie over wat er mogelijk allemaal gaat gebeuren. De jongere kan zelf ook vragen stellen. Als de jongere op dat moment hulp nodig heeft, bijvoorbeeld medische hulp, probeert de raadsonderzoeker te helpen. De raadsonderzoeker heeft ook een gesprek met de ouders. Dan wordt er een rapport gemaakt door de raadsonderzoeker en dat stuurt hij aan de officier van justitie en de rechter-commissaris.

Naar boven

Wat houdt een 'onderhoud ten parkette' in?

Een onderhoud ten parkette is een gesprek met de officier op het parket. De officier kan dit doen als hij met de jongere en zijn ouders wil praten, voordat hij een beslissing neemt. Ook voordat de officier tot een taakstraf besluit, kan hij het nuttig vinden de ouders en jongere voor een gesprek uit te nodigen. Naar aanleiding van dat gesprek neemt de officier een beslissing. Het onderhoud ten parkette kan ook worden gevoerd met de parketsecretaris. Hij doet dit dan namens de officier.

Naar boven

Wat is een transactie?

Een transactie is een afspraak. De officier van justitie kan bijvoorbeeld besluiten de jongere niet te vervolgen, maar daarvoor moet de jongere dan wel iets terugdoen. De jongere moet zich aan een voorwaarde houden. Wanneer de jongere de voorwaarde nakomt, is de zaak gesloten. De jongere hoeft dan niet naar de rechter. Komt de jongere de voorwaarde niet na, dan wordt hij wel vervolgd en moet hij naar de rechter.

Voorbeelden van voorwaarden die de officier van justitie kan voorstellen, zijn:

  • betalen van een geldbedrag (minimaal €3 en maximaal €3350);
  • afstand doen van voorwerpen die in beslag zijn genomen (bijvoorbeeld een opgevoerde brommer);
  • schadevergoeding betalen;
  • begeleiding door de jeugdreclassering voor maximaal 6 maanden;
  • een taakstraf van ten hoogste 40 uur.

Naar boven

Wat is een terechtzitting?

Tijdens de terechtzitting onderzoekt de rechter de zaak. Hij doet dit aan de hand van de gegevens die hij krijgt zoals het onderzoek van de officier, de rapporten van deskundigen en de Raad voor de Kinderbescherming, het verhoor van de verdachte enzovoorts. De rechter beoordeelt:

  • of het feit volgens de wet strafbaar is en om welk strafbaar feit het gaat;
  • of het feit waarvan de verdachte wordt beschuldigd bewezen is;
  • of de verdachte strafbaar is;
  • of er een straf of maatregel wordt opgelegd en welke straf dit dan zal zijn.

De rechter beslist meestal meteen na het onderzoek ter terechtzitting of in ieder geval binnen 14 dagen.

Naar boven

Welke straf of maatregel kan aan een jeugdige worden opgelegd?

Er zijn twee soorten straffen: hoofdstraffen en bijkomende straffen.

Hoofdstraffen zijn jeugddetentie, een geldboete en een taakstraf. Een taakstraf kan weer bestaan uit een werkstraf, leerstraf of een combinatie van beiden. Bijkomende straffen zijn: verbeurdverklaring, ontzegging van de rijbevoegdheid.

Het is ook mogelijk dat de rechter een verdachte wel schuldig verklaart, maar geen straf of maatregel oplegt. Maatregelen kunnen zijn: een plaatsing in een inrichting voor jongeren (PIJ-maatregel), een gedragsbeïnvloedende maatregel, onttrekking aan het verkeer, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel of een schadevergoeding.

Naar boven

Wat is een 'strafblad'?

Een strafblad zoals we dat vroeger kenden, bestaat niet meer. Het strafrechtelijk verleden van personen wordt vastgelegd in een centrale documentatiedienst, het Centrum voor Justitiële Documentatie (CJD), in Almelo. Dat geldt ook voor minderjarigen vanaf twaalf jaar. In dit documentatieregister worden alle processen-verbaal vermeld inclusief de wijze van afdoening, zoals sepot, transactie, veroordeling etc. Het register is bedoeld zowel voor gebruik binnen Justitie als voor raadpleging door personen en instanties, die met een publieke taak belast zijn, zoals de Raad voor de Kinderbescherming.

Meer informatie

Naar boven

Wat is de jeugdreclassering?

De jeugdreclassering begeleidt jeugdigen die met politie en justitie in aanraking gekomen zijn onder meer op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of in opdracht van de officier van justitie of kinderrechter. Belangrijkste doel van de begeleiding is het voorkomen dat de jeugdige opnieuw de fout in gaat. Daartoe wordt samen met de jeugdige en diens ouders een op maat gesneden begeleidingsplan gemaakt; hierin staat beschreven waar tijdens de duur van de begeleiding aan gewerkt zal worden. Daarbij gaat het vooral om ondersteuning op relevante leefgebieden zoals relaties, dagbesteding (school/werk/vrije tijd), financiën e.d.

Meer informatie

Naar boven

Hoe wordt DNA afgenomen en wanneer gebeurt dat?

Het afnemen van DNA is een simpele en pijnloze handeling. Het afnemen van wangslijm gebeurt door een politieambtenaar, inrichtingsmedewerker, arts of verpleegkundige. Deze schraapt een paar keer met een wattenstaafje of zacht borsteltje langs de binnenkant van de wang. Hierop blijft genoeg slijm zitten voor het onderzoek.

Op grond van de wet DNA-onderzoek kan de officier van justitie bevelen dat bij een veroordeelde (die een delict heeft gepleegd waar meer dan vier jaar gevangenisstraf op staat) DNA afgenomen wordt. Dit geldt ook voor minderjarigen. Voorbeelden van delicten waarbij DNA-onderzoek kan plaatsvinden, zijn: diefstal, een vechtpartijtje op het schoolplein en bepaalde vormen van vernieling.

Meer informatie

Naar boven