Instroom strafzaken bij RvdK daalt

De afgelopen 10 jaar is de instroom van het aantal jongeren dat via het strafrecht bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) binnenkomt meer dan gehalveerd. Bij de daling speelt de inzet van methoden als Preselect politie, context gericht werken en ZSM een rol.

Jeugdcriminaliteit

In 2016 was de instroom aan strafzaken 41% ten opzichte van 2007. Er is een autonome daling van de jeugdcriminaliteit zichtbaar in de gehele strafrechtketen.

Daarnaast komt de versterkte instroomdaling bij de RvdK in de periode 2012-2013 door de introductie van LIJ als instrument en de preselect door de politie. De preselect door de politie bepaalt of een strafzaak bij de RvdK terechtkomt; bij zaken met een laag ingeschat recidive risico gebeurt dat niet.

ZSM

Een andere verklarende factor is de start van ZSM, waar politie, OM, Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland en de RvdK zich samen buigen over veelvoorkomende criminaliteit. Na aanhouding van de verdachte jongere wordt snel een beslissing genomen over hoe het traject wordt afgedaan. Het gevolg is dat meer zaken niet-strafrechtelijk worden afgedaan, bijvoorbeeld met een interventie van Halt of Veiligheidshuizen. Daarnaast wordt er sinds 2015 geëxperimenteerd met contextgericht werken, waardoor naar verwachting meer kinderen buiten strafrecht gehouden worden. Bij contextgericht werken wordt de persoonlijke leefsfeer van de jonge verdachte meegenomen, zoals zijn gezinssituatie, school en vriendenkring.

Rol van de RvdK bij strafzaken

De reactie op strafbaar gedrag wordt zo veel mogelijk pedagogisch ingevuld. Dat wil zeggen dat de RvdK er mee rekening houdt dat een jeugdige nog in ontwikkeling is en dat deze ontwikkeling in de gewenste richting kan worden bijgestuurd. Het pedagogische karakter, snelheid, maatwerk en nazorg zijn de uitgangspunten van de strafrechtelijke aanpak van jeugdigen, zie jeugdstrafzaken. Omdat het gepleegde delict signaalgedrag kan zijn, heeft de RvdK in jeugdstrafzaken óók altijd aandacht voor de aanpak van eventuele achterliggende problematiek. Waar nodig vervult de Raad een schakelfunctie tussen straf en zorg. Als verplichte hulp nodig is, dan kan de RvdK bij de rechter om een maatregel van kinderbescherming verzoeken.