Jaarbericht Kinderrechten 2018

Vandaag publiceerde Unicef en Defence for Children het Jaarbericht Kinderrechten 2018. Hierin staan veel voor de RdvK herkenbare thema’s omschreven zoals gesloten jeugdzorg, kindermishandeling en adolescentenstrafrecht.

Gesloten jeugdzorg

In 2017 nam het aantal gesloten plaatsingen verder toe. Er verbleven ruim 2.700 minderjarigen in een instelling voor gesloten jeugdhulp. Het verblijf in een gesloten omgeving en de terugkeer naar de maatschappij hierna zijn zeer ingrijpend. Voor veel jongeren geldt dat zij een achterstand oplopen en onvol­doende op hun toekomst zijn voorbereid.

Ook de RdvK signaleert een toename. Gesloten jeugdhulp – ofwel Jeugdzorg Plus - heeft een grote impact op het leven van de jongeren die het betreft. Voor RdvK reden om deze stijgende trend nauwlettend in de gaten te houden

Kindermishandeling

In april 2018 lanceerden de minister van VWS, de minister voor Rechtsbescherming en de VNG het programma Geweld hoort nergens thuis; Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (2018-2021). Met dit actieprogramma wil het kabinet huiselijk geweld en kindermishandeling terugdringen, de schade van geweld beperken en de cirkel van geweld (de overdracht van generatie op generatie) vaker en duurzaam doorbreken. Dit voornemen is hoopgevend en wordt door Unicef en Defence for Children van harte ondersteund.

Adolescentenstrafrecht

Binnen de jeugdstrafrechtketen is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een kindgerichte aanpak. Een trend die de afgelopen jaren steeds zichtbaarder is geworden, is de daling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit. Nieuw is dat dit jaar voor het eerst ook het aantal inverzekeringstellingen is gedaald en daarmee ook het aantal minderjarigen dat een nacht of langer in een (politie)cel verblijft. Ook is het positief dat het ministerie van Justitie en Veiligheid toe­komstgericht is en een nieuwe visie op op vrijheidsbeneming en alternatieven voor detentie voor jeugdigen ontwikkelt.