Verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

Ieder kind heeft het recht om bij zijn ouders op te groeien. Wanneer een kind in zijn ontwikkeling bedreigd wordt, is bij wet geregeld dat de overheid mag ingrijpen, bijvoorbeeld door middel van een ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing. Zo’n ingrijpende maatregel moet zorgvuldig onderbouwd zijn en op de van belang zijnde feiten worden gebaseerd. Bovendien moeten alle feiten in rapportages en verzoekschriften zijn terug te vinden. Naar aanleiding van negatieve signalen over de procedure van het feitenonderzoek is besloten deze procedure onder de loep te nemen.

In het actieplan Feitenonderzoek werken Gecertificeerde Instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis samen aan de verbetering van het feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen. Doel van het actieplan is om te komen tot een heldere en eenduidige basis voor goed feitenonderzoek en onderbouwde besluiten. Bij de activiteiten die uit het actieplan voortvloeien, worden ook ouders en jongeren betrokken.