Kijk op Kinderbescherming 2018

In deze Kijk op de Kinderbescherming presenteren we de cijfers over het jaar 2018 van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Verder besteden we aan drie thema’s extra aandacht: aan jongeren met licht verstandelijke beperking, seksueel misbruik en schoolverzuim. Het overkoepelende thema is Kinderbescherming op maat.

Annette Roeters
©RvdK
Annette Roeters, algemeen directeur RvdK

Kinderbescherming op maat

Eigenlijk is kinderbescherming op maat een vanzelfsprekendheid, want het kan ook niet anders; ieder kind is uniek en de omstandigheden zijn specifiek. Uiteindelijk beoordelen onze professionals altijd unieke en individuele situaties. Maatwerk dus. 

Een mooi voorbeeld, waar de afgelopen jaren beter maatwerk geleverd  wordt, is de nieuwe aanpak van schoolverzuim: de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Met deze aanpak doet de RvdK via een melding van de gemeente een onderzoek naar achterliggende problemen en - geeft een advies aan de kinderrechter of het openbaar ministerie (OM) over  gerichte jeugdhulp en – als het verzuim de jongere verwijtbaar is- over een gepaste straf.

In Dordrecht en omliggende gemeenten gaan ze nog een stapje verder. Hier bespreken  de leerplichtambtenaar, het OM, jeugdzorg en de RvdK gezamenlijk elke schoolverzuimzaak waarin men overweegt een proces-verbaal op te maken. Hierdoor komt alle beschikbare informatie direct op tafel en kan men díe aanpak  kiezen die helpt om de jongere weer naar school te krijgen of een vorm van passend onderwijs te bieden. Deze aanpak leidde in deze regio tot het vaker inzetten van vrijwillige jeugdhulp voor de achterliggende problematiek rond het schoolverzuim en daling van het aantal processen-verbaal.

De afgelopen jaren zijn landelijk de meldingen bij de RvdK met dit type maatwerk en met de vereende krachten van de scholen, leerplichtambtenaren en anderen 40% gedaald. Nog maar 2 op de 1000 kinderen krijgen jaarlijks een proces-verbaal wegens ongeoorloofd schoolverzuim. En die daling is goed nieuws. Het is van groot belang om passende aandacht te hebben voor schoolverzuim. Onderzoek heeft uitgewezen dat het voortijdig verlaten van school zonder startkwalificatie een ‘early indicator’ is voor een zwakke positie op de arbeidsmarkt en verhoogde kans op werkloosheid. Voor de voortijdig schoolverlater zelf betekent dit: lagere inkomsten, minder mogelijkheid voor mobiliteit en training, minder kans een baan te vinden, lager gevoel van eigenwaarde en slechtere gezondheid.

Andere voorbeelden van dit maatwerk vindt u in deze Kijk op de Kinderbescherming bij de thema’s jongeren met een licht verstandelijke beperking, en rond seksueel  misbruik.

We hebben gesproken met jongeren, met medewerkers en hulpverleners over deze onderwerpen. In gezamenlijk beraad met kind, ouders en netwerk bekijken we wat in díe situatie en voor dát kind het beste is om weer perspectief te bieden. Samen beschermen we de kinderen die in de knel zitten. Op maat. 

Annette Roeters, Algemeen Directeur