Een klacht indienen? Zo gaan we hiermee om.

Via onderstaand formulier kunt u direct een klacht indienen. De werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming bij klachten staat in onze klachtenregeling.

Als u een klacht indient, ontvangt u eerst een bericht dat wij deze hebben ontvangen. Een klachtbemiddelaar van de RvdK bespreekt met u wat uw verwachtingen zijn van de klachtenprocedure en wat uw voorkeuren voor een passende behandeling van uw klacht zijn. Ook wordt er bekeken of er een oplossing mogelijk is. Wij streven er naar om u binnen twee tot vijf werkdagen te bellen. Als dit niet mogelijk is, dan ontvangt u hierover bericht.

Wij vinden deze fase van bemiddeling belangrijk, omdat een goed gesprek in veel gevallen kan leiden tot een oplossingsrichting. Als u geen bemiddeling wilt, of als een oplossing niet mogelijk blijkt, dan wordt uw klacht voor behandeling doorgestuurd naar de klachtadviescommissie. Wij toetsen dan eerst nog of uw klacht voldoet aan de formele eisen.

De klachtadviescommissie bestaat uit onafhankelijke leden. Na een klachtbehandeling, waar zowel u als de RvdK een toelichting kan geven op de klacht, geeft de klachtadviescommissie een advies aan de directeur van de RvdK. De commissie kan adviseren uw klacht gegrond of ongegrond te verklaren en kan aanbevelingen doen. De directeur van de RvdK neemt uiteindelijk een beslissing over de klacht en bepaalt de eventuele gevolgen die de RvdK hieraan verbindt.

Steun van een vertrouwenspersoon

Bij het indienen van een klacht of tijdens de klachtbehandeling kunt u zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Dit kan iemand zijn uit uw netwerk, een advocaat of bijvoorbeeld een professionele vertrouwenspersoon van de Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Deze vertrouwenspersoon is speciaal opgeleid om jongeren en ouders te informeren en adviseren over hun (rechts)positie en helpt bij vragen of klachten. De vertrouwenspersoon kan u ook helpen om uw klacht goed te formuleren. Een helder omschreven klacht maakt duidelijk wat de RvdK volgens u niet goed heeft gedaan en draagt bij aan een goede behandeling van uw klacht.

Hulp van een professionele vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Meer informatie staat op de website van het AKJ.

Ik wil een klacht indienen bij de Raad voor de Kinderbescherming

Vul, indien bekend, de locatie in van de RvdK waar het onderzoek is uitgevoerd.

Vul in op welke datum of in welke periode de gebeurtenis heeft plaatsgevonden waarover u een klacht heeft.

Noem, indien van toepassing, de medewerker(s) van de RvdK die bij uw klacht betrokken is of zijn. Dit mag een naam zijn of bijvoorbeeld de functie van de betreffende medewerker.

Omschrijf uw klacht in maximaal 3000 tekens (dit is ongeveer één A4).

Voeg, indien gewenst, een bijlage toe.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw (persoons)gegevens om het webformulier in behandeling te nemen en contact met u op te nemen. Als de klacht verband houdt met een rechtszaak waarin de RvdK een verzoek indient of de rechter adviseert én de rechter in die rechtszaak nog geen beslissing heeft genomen, stelt de RvdK de rechter (en de andere belanghebbenden) zo snel mogelijk schriftelijk in kennis van het indienen van de klacht, zonder hierbij de inhoud van de klacht te vermelden (klachtenregeling art. 7 lid 1 en 2).

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet de RvdK aangeven waarom naar uw persoonsgegevens gevraagd wordt en hoe hiermee wordt omgegaan. Als de RvdK uw klacht en de gegevens hierin of die op het webformulier opslaat, houdt dit juridisch in dat de RvdK uw gegevens verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *