Gezocht: voorzitters en leden klachtadviescommissie Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming staat voor een zorgvuldige, oplossingsgerichte en respectvolle manier van klachtbehandeling. Het uiteindelijke doel van het behandelen van een klacht is het vertrouwen van de cliënt met klachten in de RvdK te versterken en voor zover nodig te herstellen. Daarbij is het belangrijk dat de RvdK leert van klachten. Een zorgvuldige klachtbehandeling is daarbij belangrijk.

De klachtprocedure bij de Raad voor de Kinderbescherming is conform titel 9.1 Awb vorm gegeven. Het is intern klachtrecht, wat betekent dat de RvdK zelf de klacht afdoet, maar met inschakeling van een onafhankelijke klachtadviescommissie.

In een Besluit klachtadviescommissie is de samenstelling en werkwijze van deze commissie vastgelegd.

De RvdK werkt met landelijke klachtadviescommissies, gekoppeld aan vier clusters, namelijk cluster Noordoost (standplaats Zwolle), cluster Midden-West (standplaats Amsterdam), cluster West (standplaats Rotterdam) en cluster Zuid (standplaats Eindhoven). Elk cluster bestrijkt een aantal locaties van de RvdK.

De RvdK wil in contact komen met kandidaten voor de functies van voorzitter en lid van de klachtadviescommissie ten behoeve van de vier genoemde clusters.

Het kan zijn dat de behoefte aan profiel van lid of voorzitter per cluster verschilt, dat hangt van de huidige balans in de commissies af. Hetzelfde geldt voor het aantal voorzitters en leden dat nodig is. Geschikte kandidaten voor wie nu geen plek is zullen in portefeuille blijven.

Taakomschrijving klachtadviescommissie

De klachtadviescommissie is belast met de behandeling van klachten van cliënten over de Raad voor de Kinderbescherming en adviseert de directeur.

De klachtadviescommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden, en wordt ondersteund door een secretaris die in dienst is bij de RvdK.

Vanwege het grote belang dat de RvdK hecht aan onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij de behandeling van klachten zijn de voorzitter en de leden van de klachtadviescommissie niet in dienst van de RvdK; zij worden door de Minister van Rechtsbescherming benoemd voor een periode van zes jaren. Die benoeming kan ten hoogste eenmaal worden verlengd voor eenzelfde periode.

Voor een benoeming zijn vanwege het belang aan onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitgesloten

  1. Medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming 
  2. Oud-medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming van wie het dienstverband minder dan drie jaar geleden is beëindigd

Behandeling van de klacht betekent in dit kader het onderzoeken ervan aan de hand van de door de secretaris aangeleverde stukken, inclusief het horen van de cliënt en de medewerker(s) van de RvdK, in principe in aanwezigheid van elkaar. De klachtbehandeling onder leiding van de voorzitter heeft een besloten karakter. De commissie behandelt de klacht zorgvuldig, onpartijdig en oplossingsgericht én met respect naar degene die klaagt en de medewerkers die te maken krijgen met klachten over de RvdK.

De bevindingen die het onderzoek heeft opgeleverd, worden door de secretaris vastgelegd in een verslag met een advies, dat door de commissie in gezamenlijkheid is geformuleerd. De voorzitter draagt de eindverantwoordelijkheid voor dit advies.

Het advies bevat eventuele gevolgen die de directeur volgens de commissie aan de bevindingen zou kunnen verbinden. Daartoe kunnen ook aanbevelingen worden gedaan.

In beginsel volgt de directeur het advies van de commissie. Alleen gemotiveerd kan worden afgeweken van het advies. Het definitieve oordeel over de klacht blijft daarmee voorbehouden aan de directeur van de RvdK. 

Tijdsbesteding

De te verwachten tijdsbesteding voor de voorzitter en de leden is minimaal een dagdeel per maand.

Vergoeding

Voor uw werkzaamheden ontvangt u een vergoeding conform de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies jo art 2 en 3 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Daarin is bepaald dat aan de voorzitter van de commissie een vergoeding per zitting wordt toegekend van 130% van de vergoeding van de overige leden van de commissie . Aan de overige leden wordt een vergoeding per zitting toegekend van 3% van het maximum van salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (thans €7813,14).

Daarnaast ontvangt u een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Profiel

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de commissie.

Vanuit hun maatschappelijke achtergrond brengen de leden specifieke kennis, deskundigheid en ervaring in. Achtergronden die wij zoeken, zijn onder andere openbaar bestuur, juridisch, jeugdzorg en/of jeugdbescherming, (geestelijke) gezondheidszorg of sociaal maatschappelijke hulpverlening. Alle kandidaten hebben minimaal een afgeronde HBO-opleiding, beschikken over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, zijn als persoon analytisch, doortastend en flexibel, en bezitten vaardigheden op het gebied van bemiddeling of zijn anderszins oplossingsgericht.

Bij de keuze van de voorzitter zoeken wij naar kandidaten met een afgeronde academische opleiding, met ervaring in het functioneren in een klacht(advies)commissie dan wel een vergelijkbare commissie. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij beschikt over het vermogen om deelnemers aan de klachtbehandeling op hun gemak te stellen, in staat is om het gesprek op goede wijze te leiden en in staat is om in gesprek met cliënt en de betrokken medewerker(s) tot de essentie van de klacht te komen en zich beiden gehoord te laten voelen.

Van alle kandidaten wordt verwacht dat zij de context van de jeugdbescherming kennen en bekend zijn met het kader waarin de professionals van de Raad voor de Kinderbescherming werken, dat zij in staat zijn tot een onpartijdige klachtbehandeling, uitmondend in een weloverwogen en helder advies. Kennis van complexe echtscheidingssituaties wordt gezien als een pré.

Inlichtingen

Voor inhoudelijke informatie kunt u mailen naar m.lookman@rvdk.nl

Sollicitatiewijze

Uw motivatie kunt u, voorzien van een cv, richten aan de Raad voor de Kinderbescherming, afdeling klachten: klachten@rvdk.nl  U wordt verzocht vóór maandag 29 november te reageren en tevens aan te geven voor welke functie u opteert en in welk cluster.  

De selectiegesprekken zullen zo snel mogelijk plaatsvinden.