Bent u ontevreden over ons werk?

De Raad voor de Kinderbescherming behandelt elke klacht zorgvuldig, oplossingsgericht en met respect voor degene die de klacht heeft ingediend.

Klachtrecht

U kunt een klacht indienen bij de Raad voor de Kinderbescherming als u ontevreden bent over de manier waarop een van onze medewerkers zich in een concrete situatie tegenover u of een ander heeft gedragen. Hiervoor kunt u onderstaand klachtenformulier invullen.

Wij behandelen  de volgende klachten

  • Klachten over het handelen en nalaten van een medewerker. Bijvoorbeeld als het onderzoek volgens u niet goed is uitgevoerd en u niet genoeg uitleg heeft gekregen over hoe het  advies van het raadsonderzoek tot stand is gekomen.
  • Klachten over onheuse bejegening. Bijvoorbeeld als u vindt dat een medewerker van de RvdK partijdig of vooringenomen is, of als u vindt dat er niet goed naar u geluisterd is.

Welke klachten worden niet door ons behandeld?

  • Klachten over de inhoud van het advies van de RvdK, of over het verzoek dat de RvdK doet aan de rechter. Als u het niet eens bent met het advies of het verzoek van de RvdK, dan kunt u dat naar voren brengen bij de rechtbank.
  • Klachten over de uitvoering van een ondertoezichtstelling. Hiervoor kunt u terecht bij de Gecertificeerde Instelling.
  • Klachten over het algemene beleid van de Raad voor de Kinderbescherming.

Hoe gaan wij met een klacht om?

In de klachtenregeling staat beschreven hoe wij met een klacht omgaan. De RvdK wil leren van klachten en stelt daarom elk jaar een klachtanalyse op.

Als u een klacht heeft over de Raad voor de Kinderbescherming, kunt u daarbij gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de klachtcoördinator.

Ik heb een klacht

Vul, indien bekend, de locatie van de RvdK in die het onderzoek heeft uitgevoerd.

Vul in op welke datum of in welke periode de gebeurtenis heeft plaatsgevonden waarover u een klacht heeft.

Dit mag een naam zijn maar ook de functie van de betreffende medewerker.

Omschrijf uw klacht in maximaal 3000 tekens

U kunt maximaal 4 documenten meesturen als bijlage.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw klacht in behandeling te nemen en contact met u op te nemen. Uw informatie wordt niet gedeeld met derden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw klacht in behandeling te nemen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De onderzoekers van de RvdK zijn geregistreerd als jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Onze gedragsdeskundigen zijn geregistreerd als pedagoog of psycholoog bij de SKJ of hebben een BIG-registratie. Dit betekent dat onze professionals altijd werken volgens de voor hen geldende beroepsstandaard. Als u ontevreden bent over de wijze waarop een raadsonderzoeker of gedragsdeskundige beroepsmatig heeft gehandeld, dan kunt u zich richten tot de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.