Bent u ontevreden over ons werk?

De Raad voor de Kinderbescherming behandelt elke klacht zorgvuldig, oplossingsgericht en met respect voor degene die de klacht heeft ingediend.

Klachtrecht

Is een cliënt ontevreden over de manier waarop een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming zich in een bepaalde situatie bij de uitoefening van zijn taken heeft gedragen, dan is er de mogelijkheid tot het indienen van een klacht. Hiervoor kunnen cliënten contact opnemen met een interne klachtbehandelaar van een locatie van de Raad.

Hoe wij klachten behandelen is beschreven in de interne klachtenregeling en de externe klachtenregeling. Onderdeel van de interne klachtenregeling is het landelijk werkproces klachtbehandeling volgens de aanpak Prettig contact met de overheid. De RvdK wil leren van klachten en stelt daarom elk jaar een klachtanalyse op.

Als u een klacht heeft over de Raad voor de Kinderbescherming, kunt u daarbij gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ.

De organisatie is momenteel in verandering en daarmee ook de interne en externe klachtenregelingen. Daarom is een brochure over het interne klachtrecht op dit moment niet voorhanden.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De onderzoekers van de RvdK zijn geregistreerd als jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Onze gedragsdeskundigen zijn geregistreerd als pedagoog of psycholoog bij de SKJ of hebben een BIG-registratie. Dit betekent dat onze professionals altijd werken volgens de voor hen geldende beroepsstandaard. Als u ontevreden bent over de wijze waarop een raadsonderzoeker of gedragsdeskundige beroepsmatig heeft gehandeld, dan kunt u zich richten tot de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Het tuchtrecht heeft als doel het beroepsmatig handelen van raadsonderzoekers en gedragsdeskundigen te toetsen op naleving van de ethische normen, zoals deze zijn vastgelegd in de beroepscode. Onze raadsonderzoekers en gedragsdeskundigen  zijn geregistreerd bij SKJ en moeten zich houden aan de regels van de voor hen geldende professionele standaard.

Klachtadviescommissie

De onafhankelijke klachtadviescommissie behandelt de klachten van cliënten over medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en adviseert de directeur van de RvdK daarover. De klachtadviescommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden en wordt ondersteund door een secretaris, die in dienst is bij de RvdK.

Vanwege het grote belang dat de RvdK hecht aan onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij de behandeling van klachten, zijn de voorzitter en de leden van de klachtadviescommissie niet in dienst van de RvdK. Zij worden door de Minister van Rechtsbescherming benoemd voor een periode van zes jaar. Die benoeming kan maximaal één keer worden verlengd voor eenzelfde periode.

Behandeling van de klacht betekent dat de klachtenadviescommissie onderzoek doet met hulp van de door de secretaris aangeleverde stukken. Ook hoort de commissie de klager en de beklaagde, in principe in aanwezigheid van elkaar. De hoorzitting onder leiding van de voorzitter heeft een besloten karakter. De commissie behandelt de klacht zorgvuldig, onpartijdig en oplossingsgericht én met respect naar klager en beklaagde. In beginsel volgt de directeur van de RvdK het advies van de commissie. Alleen gemotiveerd kan worden afgeweken van het advies. Het definitieve oordeel over de klacht blijft daarmee voorbehouden aan de directeur van de RvdK.

RvdK zoekt voorzitter en leden klachtenadviescommissie