Feitenonderzoek: wat is er inmiddels bereikt?

  • Per 1 maart 2019 is een projectleider, Willemijn Helmich, aangesteld. Zij werkt in opdracht van Jeugdzorg Nederland (JN) namens de Gecertificeerde Instellingen, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming samen met de andere betrokken partijen aan de concrete uitvoering van de 21 actiepunten van het actieplan. Gezamenlijk vormen zij een kerngroep van waaruit acties en werkzaamheden worden gedeeld, gecoördineerd en uitgezet. De projectleider richt zich daarnaast op het uitbreiden van het netwerk en stimuleren van de onderlinge contacten en samenwerking tussen, en met, de organisaties en andere programma’s en pilots binnen het werkveld.
  • Met alle betrokken partijen en vertegenwoordiging wordt gewerkt aan praatplaten over het feitenonderzoek (in de toekomst ook: filmpjes) die het ketenproces voor kinderen en ouders inzichtelijk maken.
  • Op verschillende plekken worden rondetafel- of spiegelgesprekken georganiseerd waarbij cliënten in gesprek gaan met professionals over rapportages en het huidige proces van het feitenonderzoek: resultaten hieruit zijn input voor verbetering van het proces. Op dit moment zijn ook keten brede gesprekstafels in voorbereiding.
  • Een scholingsnetwerk is opgezet tussen de drie deelnemende uitvoeringsorganisaties van het actieplan met afvaardiging van Hogescholen. Binnen het scholingsnetwerk wordt bestaande scholing op het gebied van feitenonderzoek en rapporteren uitgewisseld, ontworpen en nader ontwikkeld. Tevens vindt implementatie binnen de drie uitvoeringsorganisaties plaats. Voorbeeld is de recent ontwikkelde basistraining voor Veilig Thuis medewerkers waarvan  feitenonderzoek een onderdeel is. Samen met de Hogeschool Utrecht wordt uitgewerkt welke onderdelen van feitenonderzoek en rapporteren passend zijn binnen het curriculum van de opleidingen.
  • Het NJi richt zich dit jaar o.a. op het verzamelen van goede en minder goede voorbeelden over samenwerking tussen professionals, kinderen en ouders, cliëntondersteuning, vertrouwenswerk en wijze van rapporteren. Ook wordt gewerkt aan het (door)ontwikkelen van een richtlijn voor de uitvoering van het feitenonderzoek. Het NJI organiseert zes focusgroepen met als deelnemers (oud)cliënten, cliëntvertegenwoordigers, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen. Daarnaast vindt in de kerngroep regelmatig reflectie plaats op de uitkomsten en staan voor het najaar drie regiobijeenkomsten gepland. In januari 2020 wordt hierover gerapporteerd.
  • Op zes locaties (Zeeland, West Brabant West, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Gelderse deel Foodvalley) zijn pilots Effectieve Jeugdbescherming gestart. Binnen de pilots worden onderdelen van het actieplan opgenomen, waaronder scholing en professionalisering.
  • Een onderzoek naar verbetering van toegang voor ouders en kinderen tot hun dossiers is in voorbereiding.
  • Samen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) wordt gewerkt aan een analyse over de mate van toegankelijkheid van klachtenprocedures van de organisaties voor kinderen en ouders. Een andere activiteit is het ontwikkelen van passend voorlichtingsmateriaal om kinderen en ouders te informeren over cliëntondersteuning, vertrouwenswerk en klachtenprocedures.
  • De evaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen heeft plaatsgevonden.
  • In maart 2019 een motie aangenomen van de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66) en Van der Staaij (SGP), waarin wordt verzocht om verdere aanscherping van het actieplan. De minister van Rechtsbescherming voert de motie uit.