Instroomcijfers

Instroomcijfers Raad voor de Kinderbescherming

Ieder jaar beschermt de RvdK zo’n 35.000 kinderen die in de knel zitten.

Elk cijfer is een kind in de knel
Bekijk de instroomcijfers

Instroomcijfers Raad voor de Kinderbescherming

Update 2021: 4e kwartaal

De instroomcijfers van de RvdK geven een overzicht van het aantal onderzoeken voor bescherming, gezag en omgang, adoptie, straf en schoolverzuim over de periode 2016-2021. De landelijke cijfers en de cijfers per jeugdzorgregio kunt u zowel per jaar als per kwartaal bekijken. De cijfers op gemeenteniveau geven alleen het overzicht per jaar.

Bij beschermingsonderzoeken worden de cijfers uitgesplitst in onderzoeken rondom opvoedingsproblemen en overige zaken. Onderzoeken rondom opvoedingsproblemen kunnen leiden tot een kinderbeschermingsmaatregel. Onder de overige zaken vallen onder andere de toetsende taak en voogdijzaken.

Heeft u vragen over de cijfers van de RvdK of wilt u in gesprek over de manier waarop we onze samenwerking nog beter vorm kunnen geven? Neem dan contact op met de RvdK in uw regio.

Per gemeente geven wij een overzicht van het aantal onderzoeken voor bescherming, gezag en omgang, adoptie, straf en schoolverzuim. De periode is 2016-2020.

De instroomcijfers zijn in te zien per gemeente en gebundeld per jeugdzorgregio. Bij beschermingsonderzoeken worden de cijfers uitgesplitst in onderzoeken rondom opvoedingsproblemen en overige zaken. Onderzoeken rondom opvoedingsproblemen kunnen leiden tot een kinderbeschermingsmaatregel. Onder de overige zaken vallen onder andere de toetsende taak en voogdijzaken.

Wanneer er tijdens een strafonderzoek ernstige zorgen naar boven komen, kan er intensiever onderzoek volgen. Vanaf 2015 wordt dit als één onderzoek geteld, waar dit daarvoor apart werd geregistreerd. Dat maakt dat de getoonde aantallen van strafonderzoeken van 2014 niet zonder meer vergelijkbaar zijn met die van 2015 en later.

Inwonersaantallen zijn van peildatum 1 januari 2020 of van 1 januari van het laatste bestaansjaar van een gemeente.

Aantal onder 18 jaar

Waarvan 12 - 18 jaar

De landelijke cijfers zijn inclusief de zaken waarbij de jeugdzorgregio niet te bepalen is.
Geen disclaimer
Voor niet meer bestaande gemeenten is peildatum 1 januari van het laatste bestaansjaar.

Instroomcijfers -

Aantal onderzoeken

Trends Beschermingsonderzoeken opvoedingsproblemen

Meerjarige trend: Instroom daalde van 2012 tot medio 2015 (niet getoond), na de onverwachte stijging in 2e halfjaar 2015 blijft de instroom, hoewel fluctuerend, stijgend tot en met 2017. In 2018/2019 is de totale instroom vrijwel stabiel. 2020 is in verband met de coronacrisis een bijzonder jaar.

Actueel beeld: In het eerste kwartaal van 2020 zien we nog een kleine stijging, waarna het corona effect zichtbaar wordt met een stevige daling in het tweede en derde kwartaal. In kwartaal 4 herstelt de instroom zich, de totale instroom in 2020 is 4% lager dan in 2019. In 2021 totaal komt de instroom 8% lager uit dan in het voorgaande jaar. Mogelijk is dit een na-effect van de corona maatregelen.

Kijk voor meer informatie over beschermingsonderzoeken op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/problemen-thuis

Trends Beschermingsonderzoek overig

Meerjarige trend: Instroom in 2016 t/m medio 2019 redelijk stabiel. Vanaf 2019 stijgt deze vorm van onderzoeken gestaag, dat uit zich met name in het subproduct toetsing. Sinds 2019 wordt na kritische inspectie-rapporten over de uitvoering van de toetsende taak gefaseerd door het land de methode Betekenisvol toetsen ingevoerd, een intensievere manier van toetsen waarbij betrokken kind(eren) en hun ouders persoonlijker betrokken worden.

Actueel beeld: Inmiddels vindt in de meeste locaties in het land deze vorm van toetsing plaats. In het tweede kwartaal van 2020 is een kleine dip in de ontwikkeling zichtbaar als gevolg van de Corona-pandemie.De stijging vanaf 2019 zet zich ook in 2021 voort. Na een stabilisatie in het derde kwartaal stijgt de instroom in het tweede kwartaal opnieuw. De totale instroom in 2021 komt 47% hoger uit dan in 2020.

Kijk voor meer informatie over beschermingsonderzoeken op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/problemen-thuis

Trends Strafonderzoeken

Meerjarige trend: Bij strafzaken zien we vanaf 2013 (niet getoond) een stevige en vrij continue daling tot in 2018, in lijn met de daling in de totale strafrechtketen. Vanaf het laatste kwartaal van 2018 tot en met 2019 is een lichte stijging in de instroom zichtbaar. De instroom in 2019 was 4% hoger dan in 2018.

Actueel beeld: In de eerste helft van 2020 zien we weer een daling. Voor een groot deel is deze veroorzaakt door de corona crisis. In het tweede halfjaar herstelt de instroom zich, de totale instroom van 2020 is daarmee 7% lager dan in 2019. In 2021 is nog altijd sprake van corona maatregelen, hetgeen de duiding van de ontwikkelingen lastig maakt. In het derde en vierde kwartaal is er sprake van een daling tov dezelfde periode in 2020. De totale instroom in 2021 is 3% lager dan in 2020.

Kijk voor meer informatie over strafonderzoek op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/straffen-voor-jongeren

Trends Gezag en Omgangsonderzoek

Meerjarige trend: Fluctuerend verloop, met meerjarig per saldo een lichte daling sinds 2016.

Actueel beeld: In 2020 is het effect van de corona crisis te zien: in het tweede kwartaal vonden (vrijwel) geen zittingen plaats bij de rechtbank. Vanaf het derde kwartaal herstelt de instroom zich vrijwel volledig. De totale instroom van 2020 is 8% lager dan in 2019. In het eerste kwartaal van 2021 is de instroom 7% hoger dan in hetzelfde kwartaal in 2020. Het tweede kwartaal is door de pandemie slecht te vergelijken met dezelfde periode in 2020 maar lijkt een gebruikelijk patroon te volgen. In het derde en vierde kwartaal daalt de instroom licht verder. De totale instroom van 2021 komt 6% hoger uit dan in 2020.

Kijk voor meer informatie over gezag en omgang op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/conflictscheiding

Trends Coördinatie taakstraffen

Meerjarige trend: De instroom is vanaf 2008 steeds gedaald, met een kleine uitzondering in 2017. In 2018 en 2019 daalde de instroom weer verder.

Actueel beeld: In tweede kwartaal 2020 zien we een sterke daling in de instroom vanwege het minimale aantal zittingen ivm corona. In het tweede halfjaar herstelt de instroom zich. Uiteindelijk is de instroom 2020 29% lager dan in 2019. Het niveau van 2021 tot en met het derde kwartaal lijkt in lijn met de meerjarige trend. In het vierde kwartaal treedt een stijging op waarmee de instroom in 2021 31% hoger uitkomt dan in 2020.

Kijk voor meer informatie over taakstraffen op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/straffen-voor-jongeren

Trends Onderzoek Schoolverzuim

Meerjarige trend: Bij Schoolverzuim zien we een vrij continue instroomdaling, met een kenmerkend seizoenspatroon. De instroom was in 2018 bijna een kwart lager dan in 2017. In 2019 zet de meerjarige daling door (in totaal weer 6% lager dan in 2018).

Actueel beeld: In het tweede kwartaal 2020 is er in plaats van de gebruikelijke seizoenspiek, een scherpere daling te zien door het corona effect. In de de tweede helft van het jaar daalt de instroom verder onder invloed van de zomervakantie en de gevolgen van de lockdown. De totale instroom van 2020 is daardoor bijna de helft lager dan in 2019. In 2021 is de instroom weliswaar 19% hoger dan in 2020, maar is daarmee nog lang niet terug op het niveau van 2019.

Kijk voor meer informatie over schoolverzuim op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/jongere-spijbelt

Trends Adoptie gerelateerde activiteiten

Meerjarige trend: Tot en met 2019 fluctuerend verloop met een licht dalende trend. In 2019 was de totale instroom 6% lager dan in 2018.

Actueel beeld: Vanaf het laatste kwartaal 2019 is er grosso modo een stijging in de instroom te zien. In het laatste kwartaal van 2020 stijgt de instroom sterk, grotendeels door de screening van pleeggezinnen en de nieuwe categorie screening van informele netwerkgezinnen. De totale instroom is in 2020 16% hoger dan in 2019. De instroom is in het eerste halfjaar van 2021 2% hoger dan in dezelfde periode in 2020.

Kijk voor meer informatie over adoptie op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/kind-adopteren

Jaarlijkse cijfers - afgelopen 5 jaar
Beschermingsonderzoek opvoedingsproblemen
Kijk voor meer informatie over beschermingsonderzoeken op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/problemen-thuis
sluiten
Beschermingsonderzoek overig
Kijk voor meer informatie over beschermingsonderzoeken op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/problemen-thuis
sluiten
Gezag en Omgangsonderzoek
Kijk voor meer informatie over gezag en omgang op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/conflictscheiding
sluiten
Adoptie gerelateerde activiteiten
Kijk voor meer informatie over adoptie op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/kind-adopteren
sluiten
Strafonderzoek
Kijk voor meer informatie over strafonderzoek op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/straffen-voor-jongeren
sluiten
Onderzoek Schoolverzuim
Kijk voor meer informatie over schoolverzuim op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/jongere-spijbelt
sluiten
Coördinatie taakstraffen
Totaal aantal onderzoeken