Kijk op kinderbescherming in... Noord-Holland

De Raad voor de Kinderbescherming Noord-Holland werkt hard aan het verbeteren van werkstromen. Waarnemend regiodirecteuren Ben Leliefeld en Hester Korver zetten zich daarvoor in. Tegelijk blijft er ruimte voor vernieuwingen, zoals bijeenkomsten voor ouders die scheiden. ‘Als ouders hun problemen oplossen in plaats van de Kinderbescherming dan is dat altijd beter voor het kind.’

Dynamiek

De transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten (per 1 januari 2015) zorgde voor de nodige dynamiek. Die heeft tot gevolg gehad dat veel extra tijd en capaciteit is gaan zitten in contacten met ketenpartners. In Noord-Holland heeft dit grote consequenties gehad, vertelt Korver in het interview. “Deze regio kent een grote diversiteit, met meerdere gemeentelijke clusters, jeugdbeschermingstafels, rechtbanklocaties en gecertificeerde instellingen.” Kinderbescherming Noord-Holland is in haar ogen inmiddels goed op weg in het zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, waar gemeenten belangrijke ketenpartners zijn geworden. “Wij werken sinds kort met drie gebiedsgerichte teams die in lijn zijn met de clusterindeling van de gemeenten: Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland-West-Friesland en Midden- en Zuid-Kennemerland. Hiermee sluiten we aan bij het streven van de transitie om de jeugdzorg dichter om mensen te organiseren.”

Volgens Leliefeld blijft het belangrijk om op de kwaliteit te letten, bijvoorbeeld van de meldingen die de Kinderbescherming krijgt. Die worden sinds de transitie gedaan door gemeentelijke wijkteams, waar niet altijd mensen werken die hier veel ervaring mee hebben. “We hebben de indruk dat het goed gaat met de meldingen. Maar er wordt op dit ogenblik wel onderzoek gedaan of dit inderdaad zo is. De kwaliteit van meldingen is belangrijk omdat we tijdig moeten kunnen ingrijpen als er iets aan de hand is. Daarnaast speelt die kwaliteit een rol in de snelheid van afhandelen van zaken.”