Waar werken we samen

De RvdK is een landelijke uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De RvdK maakt deel uit van dit ministerie omdat hij een wettelijke taak heeft ten aanzien van het beschermen van kinderen en het adviseren van de rechterlijke macht. Vanuit een landelijk kader en visie is RvdK regionaal georganiseerd en nauw betrokken bij het lokale veld. De RvdK ontsluit en deelt (beleids)informatie en ervaringen met ketenpartners zoals gemeenten, OM, rechtbanken, GI’s en Veilig Thuis. Dit gebeurt via gebiedsteams die in de jeugdzorgregio’s werken. En door deelname aan bestuurlijk overleggen.

Gebiedsteams: regionaal en lokaal

De raadstaken worden uitgevoerd door gebiedsteams in de jeugdzorgregio waarin het kind woont of verblijft. De gebiedsteams bestaan uit medewerkers met pedagogische en juridische kennis, te weten raadsonderzoekers, gedragswetenschappers en juridisch deskundigen.

De gebiedsteams en de landelijke staf delen hun kennis binnen de regio. We werken nauw samen met gemeenten en lokale teams en ondersteunen gemeentelijk beleid door het delen van (regionale) kennis over de kinderen die de RvdK ziet. Hiermee dragen we bij aan gemeentelijk jeugdbeleid en het voorkomen van inzet van zwaardere maatregelen.

Expertise op landelijk en regionaal niveau

Vanuit zijn landelijke expertiserol signaleert de RvdK landelijke trends. Door zijn contacten in de jeugdzorgregio’s draagt de RvdK actief bij aan de regionale ketensturing door informatie te delen, knelpunten en oplossingen aan te dragen en heeft een goede samenwerking met ketenpartners.

De RvdK neemt regionaal deel aan verschillende pilots uit de nationale programma’s, zoals de pilots Zorg voor de Jeugd, de regiolabs van Scheiden zonder Schade en de regioprojecten van Geweld hoort nergens Thuis en de projecten uit Koersen en Kansen.

Rechtspraak

De RvdK is dé adviseur van de rechterlijke macht als het gaat om zaken waarbij kinderen betrokken zijn. De RvdK werkt nauw samen met de rechtbanken en gerechtshoven in de 10 gerechtelijke arrondissementen. In sommige locaties is de RvdK gevestigd in een rechtbank.

De RvdK onderzoekt of hulp in het gedwongen kader noodzakelijk is, geeft advies hoe bij jeugdcriminaliteit recidive voorkomen kan worden, hoe schoolverzuim teruggedrongen kan worden en welke zorg- en opvoedregeling voor kinderen van scheidende ouders het best passend is. De RvdK geeft daarnaast advies over gezag- en voogdijzaken, afstandskinderen, adoptie, en afstamming. Ook heeft de RvdK een rol in het screenen van pleeggezinnen en coördineert hij opgelegde taakstraffen bij jongeren

De RvdK onderzoekt de effectiviteit van de opgelegde maatregel, wanneer door de GI wordt verzocht deze op te heffen (toetsende taak) en heeft een toezichthoudende taak bij opgelegde strafrechtelijke maatregelen van jongeren.

In alles wat de RvdK doet is hij onafhankelijk en draagt zo bij aan de rechtsgelijkheid in Nederland.