Onderzoek naar de screeningsfase van de pleegzorg in Gelderland

De Inspectie Jeugdzorg , de Inspectie voor de Gezondheidzorg en de Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna de inspecties) deden onderzoek naar de uitvoering van de screeningsprocedure van de aspirant pleegouder in 2011. Dit bij de toenmalig betrokken organisaties: Jeugdbescherming Gelderland (JbGld), Pactum (pleegzorgvoorziening) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Ook hebben de inspecties onderzoek uitgevoerd naar de huidige screeningsprocedure van aspirant pleegouders door bovengenoemde organisaties.

Aanleiding

Aanleiding voor dit onderzoek is een calamiteit uit 2011, die in december 2016 gemeld werd bij de inspecties. De calamiteit betrof seksueel grensoverschrijdend gedrag van een aspirant pleegouder naar een minderjarige, die bij de aspirant pleegouder woonde.

De inspectie Jeugdzorg heeft in 2011 een melding ontvangen waarin de betrokken pleegzorgvoorziening, Pactum, aangaf dat drie pleegkinderen direct waren weggehaald uit een aspirant-pleeggezin. Dit nadat bekend was geworden dat één van de aspirant pleegouders was veroordeeld voor seksueel misbruik van een minderjarige. In de melding gaf Pactum aan dat er geen signalen waren dat de aspirant pleegouder seksueel grensoverschrijdend gedrag toonde richting de drie pleegkinderen. De mogelijke onveilige situatie was direct opgeheven met de uithuisplaatsing van de drie pleegkinderen. Daarmee was er voor de Inspectie Jeugdzorg geen reden om aanvullend onderzoek te starten.

RvdK scherpt aan en gaat gerichter, sneller en efficienter werken

Het onderzoek en de adviezen van de Inspecties vereisen actie van de RvdK. Daarom heeft de RvdK een aantal maatregelen getroffen om de werkwijze te verbeteren.

  • De Verklaring Geen Bezwaar screening (VGB) wordt aangescherpt, gericht op een sneller en efficiënter verloop ervan.
  • De RvdK zal de interne werkwijze zo inrichten dat prioriteit wordt gegeven aan het screenen van netwerkpleegouders en alle inwonenden op het adres waar op dat moment uit het aanvraagformulier blijkt dat er een kind wordt geplaatst.
  • Wanneer blijkt dat er al kinderen in het gezin zijn geplaatst, zal de RvdK direct contact opnemen met de pleegouders, pleegzorgvoorziening en plaatser om de benodigde formulieren snel compleet te krijgen. Overeenkomstig de aanbeveling van de inspecties zal de RvdK starten met het screenen van de personen die volledig op het formulier zijn aangegeven. Wanneer het dan niet lukt om de gegevens compleet te krijgen, is het mogelijk om in het belang van de veiligheid van een kind zonder toestemming te starten met het screenen van de betreffende personen van wie geen volledig formulier beschikbaar is. Dit zal weloverwogen en onderbouwd in de dossiers worden geregistreerd. Wanneer uit het Justitieel Documentatie Register (JDR) blijkt dat er bij pleegouders antecedenten voorkomen die het afgeven van een VGB in de weg staan, zal de RvdK direct in samenspraak met de plaatser van de kinderen bezien op welke wijze geïntervenieerd dient te worden. De RvdK bouwt binnen de interne werkwijze in dat wanneer pleegouders een tweede aanvraag indienen voor een VGB dit altijd inzichtelijk is en dat de plaatser van het kind hiervan direct op de hoogte wordt gesteld.

Monitoren

De inspecties hebben aangekondigd de verbetermaatregelen te monitoren. Binnen een half jaar zullen de inspecties toetsen bij de RvdK, Pleegzorgvoorziening Pactum, Jeugdbescherming Gelderland en Jeugdzorg Nederland of de verbeteringen daadwerkelijk zijn doorgevoerd.