Bescherming van nog niet geboren kinderen

Voor geboren en nog niet geboren kinderen gelden dezelfde wetten als het gaat om bescherming. De Raad voor de Kinderbescherming is daarom al vanaf het begin van de zwangerschap beschikbaar voor advies of onderzoek. Als er redenen zijn voor een beschermingsmaatregel, kan de RvdK hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. 

Maatregelen om een nog niet geboren kind te beschermen

Ook nog niet geboren kinderen kunnen al bescherming krijgen. De RvdK kan de rechter vragen om een nog niet geboren kind onder toezicht te stellen. Dit kan op ieder moment in de zwangerschap. Er geldt hiervoor geen minimale zwangerschapdsuur.

Ondertoezichtstelling
De meest gebruikte maatregel om een nog niet geboren kind te beschermen, is ondertoezichtstelling. De ondertoezichtstelling is bedoeld om samen met de ouders en de mensen om hen heen, te bekijken hoe ernstige schade voor het kind kan worden voorkomen of beperkt.

Tijdens de zwangerschap krijgen de ouders begeleiding en hulp. Ook kunnen er  voorwaarden worden gesteld aan het gedrag van de ouders. De ondertoezichtstelling wordt ook gebruikt om te bepalen of de ouders na de geboorte zelf voor hun kind kunnen zorgen. Als er grote risco’s zijn voor het kind, is het belangrijk dat de RvdK op tijd wordt ingeschakeld. Een verzoek tot ondertoezichtstelling tijdens de stressvolle periode rond de bevalling moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis
Door de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) kan iemand gedwongen worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit gebeurt wanneer hij of zij door een psychische stoornis een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. Dit kan ook het nog niet geboren kind zijn. Alleen als het gevaar niet op een andere manier kan worden voorkomen, kan de rechter besluiten een zwangere vrouw gedwongen te laten opnemen. Bij deze beslissing is altijd een psychiater betrokken.

Aanleiding voor onderzoek

Meestal doet de RvdK onderzoek naar nog niet geboren kinderen omdat er een melding komt van Veilig Thuis of van de gemeente. Soms is de RvdK al betrokken bij een ander kind in een gezin waarvan de moeder opnieuw zwanger is. Ook dan wordt de veiligheid van het nog niet geboren kind onderzocht.

Als er al een  kind in een gezin onder toezicht is gesteld,  kan de Gecertificeerde Instelling die de ondertoezichtstelling uitvoert, bij een nieuwe zwangerschap een verzoek doen aan de RvdK om de veiligheid van het nog niet geboren kind te onderzoeken. De RvdK zal  altijd voldoen aan dat verzoek.

De meldcode kindermishandeling geldt ook voor nog niet geboren kinderen. Iedere burger met zorgen over een nog niet geboren kind kan contact opnemen met Veilig Thuis.