Uitgangspunten van de RvdK in jeugdstrafzaken

De belangrijkste uitgangspunten van de Raad voor de Kinderbescherming in jeugdstrafzaken:

  • De RvdK heeft een eigen rol in het jeugdstrafrecht, vanuit de pedagogische invalshoek. De toegevoegde waarde van de RvdK in de strafrechtketen is dat hij steeds de pedagogische dimensie van het jeugdstrafrecht vertolkt en bewaakt.
  • De RvdK zet in op 'echte risicojongeren'. Niet ieder strafbaar feit gepleegd door een minderjarige duidt op een beginnende criminele carrière.
  • Jeugdigen onder de 12 jaar met strafbaar gedrag kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd, maar verdienen wél aandacht.
  • Jeugdigen die bedreigd opgroeien hebben recht op bescherming, ook als ze strafbare feiten hebben gepleegd.
  • Omdat het gepleegde delict signaalgedrag kan zijn, heeft de RvdK in jeugdstrafzaken ook altijd aandacht voor de aanpak van eventuele achterliggende problematiek van de jeugdige.
  • Ouders moeten waar mogelijk betrokken worden bij de aanpak van strafbaar gedrag van hun kind.
  • Een goede samenwerking met netwerkpartners is nodig voor een effectieve aanpak van jeugdstrafzaken.