Ten minste 70 Nederlandse kinderen in Syrië en Irak

Dit staat in de AIVD-publicatie Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld. Sinds het uitroepen van het ISIS-kalifaat reizen er steeds vaker gezinnen met minderjarige kinderen uit naar ISIS-gebied. Deze ouders zien hun kinderen als de ISIS-strijders van de toekomst en zijn ervan overtuigd dat het een goed idee is om met het hele gezin naar een oorlogsgebied te verhuizen.

Ook raken veel uitgereisde vrouwen zwanger in Syrië of Irak. Er worden dan ook steeds meer kinderen geboren van Nederlandse uitreizigers die officieel nergens staan ingeschreven. Er bevinden zich momenteel ten minste 70 Nederlandse kinderen in door jihadisten gecontroleerd gebied in Syrië en Irak, waarvan veruit de meesten bij ISIS. Ongeveer een derde is daar geboren en twee derde is door één of beide ouders meegenomen. Het daadwerkelijke aantal in Syrië of Irak geboren kinderen ligt waarschijnlijk hoger, omdat dit zeer moeilijk te verifiëren is.

Kinderen in ISIS-gebied

Het leven voor kinderen in door ISIS gecontroleerd gebied is zwaar en traumatiserend. Met name kinderen die vanuit Nederland of een ander westers land naar Syrië zijn meegenomen kunnen moeilijk wennen aan hun nieuwe leefomgeving. Het meemaken van de dagelijkse bombardementen is aantoonbaar een stressvolle ervaring voor deze kinderen. Het leven in ISIS-gebied gaat voor deze kinderen gepaard met dood en verderf. Jongens krijgen vanaf 9 jaar wapentraining, meisjes moeten vanaf die leeftijd gesluierd over straat.

Erbarmelijk

Nederlanders die afreizen naar ISIS-gebied maken willens en wetens de keuze om zich aan te sluiten bij een terroristische groepering. Hiermee ondersteunen zij de gewelddadige strijd voor een islamitische staat. Het leven in ISIS-gebied is echter zwaar. ISIS-propaganda schetst een idylle van het leven in het 'kalifaat', die niet strookt met de werkelijkheid. Inlichtingenonderzoek laat zien dat de omstandigheden juist erbarmelijk zijn.

Plicht overheid

Kinderen worden door hun ouders meegenomen naar een oorlogsgebied waar hun leven gevaar loopt. De kinderen worden in het gebied van ISIS blootgesteld aan enorme gewelddadigheden. Het is de plicht van de overheid om deze kinderen te beschermen.

Rechten van het kind

Al sinds begin 1900 is in de Nederlandse wet vastgelegd dat kinderen beschermd moeten worden. De Raad voor de Kinderbescherming heeft namens de overheid de wettelijke taak om op te komen voor de rechten van het kind en hen te beschermen.

De Raad voor de Kinderbescherming kan geraadpleegd of ingeschakeld worden wanneer er ernstige zorg is over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen 0 en 18 jaar. Als er vermoedens zijn dat een gezin wil uitreizen, dan doet de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek. Bij zaken met een spoedeisend karakter, kan bij de kinderrechter een spoedmaatregel worden gevraagd.