Samenwerken tegen schoolverzuim

Schoolverzuim dat alleen te maken heeft met problemen op school, kan het beste door de school zelf aangepakt worden.
Als sprake is van schoolverzuim met achterliggende problematiek, dan werkt de Raad voor de Kinderbescherming samen met andere organisaties om ervoor te zorgen dat de juiste route wordt gekozen om een jongere weer naar school te laten gaan.

De Raad voor de Kinderbescherming werkt nauw samen met andere organisaties. Deze partijen vormen samen met de RvdK een keten waarbinnen schoolverzuimzaken afgehandeld worden. De RvdK is een van de schakels in deze keten. Schoolverzuim is veel beter aan te pakken als alle partners in de keten integraal en goed samenwerken. De betrokken ketenpartners zijn onder andere leerplicht, betrokken hulpverleners, samenwerkingsverbanden van scholen, gemeente, Halt, OM en de rechterlijke macht.

Schoolverzuimketen

Voor een effectieve aanpak van schoolverzuim is goede samenwerking van de partijen in de verzuimketen van essentieel belang. Los van de eigen verantwoordelijkheid van jeugdigen van 12 jaar en ouder om onderwijs te volgen, ziet de RvdK de ouders als de eerst aangewezenen om ervoor te zorgen dat het kind naar school gaat. Als een kind zonder geldige reden wegblijft van school, is het zaak dat de school de ouders hierover benadert. De school moet het verzuim goed registreren en vroegtijdig signaleren en actie ondernemen.

Belangrijke rol voor scholen

De zorg- en adviesteams of het multidisciplinair overleg op scholen hebben een belangrijke rol in het achterhalen van de achterliggende problematiek. De RvdK komt in het traject dat start als een kind langdurig verzuimt pas achteraan in beeld. De route waarlangs het schoolverzuim is gemeld heeft hierop geen invloed.

Informatie-uitwisseling voor effectieve aanpak schoolverzuim

Voor de RvdK is het van groot belang dat in het proces-verbaal van de leerplichtambtenaar en in het verzoek tot onderzoek van Veilig Thuis of een andere professionele organisatie staat vermeld welke interventies of hulp er al is aangeboden om het verzuim te stoppen en om welke redenen dit niet het gewenste effect heeft gehad. Het raadsonderzoek kan op deze informatie worden gebaseerd. Het benutten van elkaars informatie in de verzuimketen kan leiden tot een snellere en meer effectieve aanpak van het ongeoorloofd verzuim.