Schoolverzuim: cijfers en onderzoek

Jaarlijks krijgt de Raad voor de Kinderbescherming ongeveer 3000 processen-verbaal van leerplichtambtenaren binnen van jongeren die langdurig verzuimen. Vanaf dat moment valt het verzuim onder het jeugdstrafrecht. De RvdK doet onderzoek naar de oorzaken van het verzuim en adviseert vervolgens de kinderrechter over de aanpak die het beste is voor deze jongere. In 2015 werden 3.410 jongeren bij de Raad voor de Kinderbescherming gemeld, omdat zij verzuimden van school. In 2014 waren dit er 3851.

Landelijke verzuimcijfers

In Nederland geldt de leerplicht voor kinderen en jongeren vanaf 5 jaar tot 18 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht hierop. Jaarlijks sturen alle gemeenten gegevens over de leerplicht naar DUO. Deze gegevens vormen de basis van de benchmark leerplicht. Cijfers over landelijk verzuim en de cijfers uitgesplitst per gemeente zijn te vinden op de website van Ingrado VSV Kompas.

Thuiszitten voorkomen: passend onderwijs

Passend onderwijs is een samenwerking tussen PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad en moet ervoor zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.

Samenwerkingsverbanden

Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Passend onderwijs publiceert regelmatig rapporten en handreikingen met betrekking tot schoolverzuim. Bijvoorbeeld:

Onderzoek: schoolverzuimers hebben al genoeg problemen

Myrte van Veldhuizen onderzocht voor haar masterthesis 225 jongeren die door schoolverzuim met de Raad voor de Kinderbescherming in Rotterdam te maken kregen. Van Veldhuizen onderscheidde in haar onderzoek 3 groepen:

  • De pure verzuimgroep ( alleen met pv schoolveruim)
  • De delictgroep (jongeren die naast schoolverzuim ook een ander delict hadden gepleegd)
  • De civiele groep (jongeren bij wie naast schoolverzuim in het verleden al een civiel onderzoekheeft plaatsgevonden).

Uit het onderzoek bleek dat er bij vrijwel alle schoolverzuimers in het onderzoek sprake was van achterliggende problemen.