Ontketen de Zorg met de Breed Inzetbare Professional

In het Project ‘Ontketen de Zorg, Breed Inzetbare Professional’  werkten leerplichtambtenaren uit Zuid Kennemerland en Purmerend/Beemster, professionals van Stichting Halt en de Raad voor de Kinderbescherming samen om leerlingen die verzuimen van school, zo snel mogelijk passend onderwijs en passende begeleiding en/of zorg te bieden. Ook wilden zij de samenwerking in de keten verbeteren.

In de keten voor de jeugdzorg worden diensten aan kwetsbare jongeren vaak versnipperd aangeboden. Hierdoor raakt het contact tussen het kind en de (zorg)professionals verstoord, wat de belangen van het kind niet ten goede komt.

Door vanuit verschillende disciplines samen te werken kon het project Breed Inzetbare Professional (BIP) een kind met één zorgprofessional door de strafrechtelijke route in de schoolverzuimketen begeleiden. Deze professional voerde de taken uit van zowel leerplicht, Halt en de Raad voor de Kinderbescherming.

De BIP was speciaal opgeleid voor deze functie. In een organisatie-overstijgende groep, waar zij tijdens het opleidingstraject nauw samenwerkten met professionals uit andere beroepsgroepen, deelden de professionals ervaringen en leerden zij  van elkaar.

Vermindering van de doorlooptijd

Uit het project bleek dat de inzet van een BIP voor een verkorting van de doorlooptijd van maar liefst 30 tot 44% zorgde. Door het delen van kennis waren de professionals bovendien beter in staat om een passende interventie voor de jongere te kiezen. Zo kon bijvoorbeeld gekozen worden voor een andere route dan het strafrecht.

Het lectoraat Organiseren van Verandering in het Publieke Domein (OVPD) heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de BIP-cliënten. Uit dit onderzoek blijkt dat de jongeren en ouders die contact hadden met een BIP tevredener zijn over dit contact. Daarnaast geven deze cliënten vaker aan door deze gesprekken geholpen te zijn bij de terugkeer naar school dan cliënten zonder BIP.

Ook de professionals waren erg positief over het BIP-project. Veel van hen noemden een nieuwe uitdaging en zelfontwikkeling als belangrijkste reden voor deelname. De professionals waren overtuigd van de positieve bijdrage van deze nieuwe werkwijze aan het proces rond, en de ervaring van, schoolverzuimende jongeren.

Geleerde lessen

Leerplichtambtenaren en professionals van Halt en de Raad voor de Kinderbescherming zijn in de uitvoering dichter bij elkaar gekomen. Het grootste succes van het project was het terugdringen van het aantal overdrachtsmomenten dat een kind meemaakte. Dit werdt niet alleen als positief ervaren door cliënten en de BIP, maar zorgde er ook voor dat de jongere sneller door de keten bewoog.

Het project heeft waardevolle lessen opgeleverd. Het gezamenlijk opleiden van professionals van verschillende organisaties vergroot de samenwerking en het begrip voor elkaar. Hierbij was het van belang alle ketenpartijen zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken om communicatie en samenwerking te bevorderen.

Leerplein Zuid-Kennemerland, Halt en de Raad voor de Kinderbescherming blijven in de toekomst nauw samenwerken in de aanpak van schoolverzuim. Hierbij wordt goed gekeken naar de uitkomsten uit deze praktijktest, en wordt onder andere ingezet op het creëren van werkervaringsplekken, ketenoverstijgend overleg en het organiseren van ‘een kijkje in de keuken’ bij diverse organisaties.

Meer weten over dit project? Kijk op www.bip-schoolverzuim.nl