Vluchtelingenkinderen en voogdij

Als een kind geen ouders heeft, vervult een voogd de taak van de ouders. In de wet staat dat Nidos deze voogdijtaak uitvoert voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dit zijn kinderen die zonder ouder in Nederland asiel aanvragen. Nidos is een onafhankelijke voogdij-organisatie.

Zijn er geen ouders dan vervult de voogd de taak van de ouder en zorgt ervoor dat een kind de goede zorg krijgt. De voogd grijpt ook in als deze zorg niet voldoet. De Raad voor de Kinderbescherming komt alleen in beeld als er ernstige problemen zijn.

Gezinsvoogdij

Als het in een vluchtelingengezin niet goed gaat met een kind kan een rechter bepalen dat er iemand moet zijn die zorgt dat er hulp komt en kijkt of het goed gaat met het kind in het gezin. Dit heet een gezinsvoogd. Ook bij minderjarige vluchtelingen die met hun ouders in Nederland zijn kunnen problemen in de opvoeding ontstaan.

Wanneer vrijwillige hulp niet helpt kan de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek doen en de rechter vragen om het gezin een gezinsvoogd te geven. Wanneer de kinderen nog in een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) wonen krijgen ze een gezinsvoogd van Nidos. Wanneer de kinderen in een huis van een gemeente wonen, dan is de gezinsvoogd iemand van een organisatie waarmee de gemeente samenwerkt, tenzij er een speciale reden is om toch een gezinsvoogd van Nidos aan te wijzen.

Problemen in de opvoeding kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat de ouder en kinderen in een verschillend tempo integreren in Nederland. Ook de spanningen van het vluchteling zijn, trauma’s, de asielprocedure en het langdurig verblijf in verschillende opvanglocaties kunnen problemen geven.