Voorbeeldcasus: op familiebezoek naar Ethiopië

Gezin Y vertrekt binnenkort op familiebezoek naar Ethiopië. Onder druk van de familie hebben de ouders plannen om hun 2 dochters te laten besnijden. De buurvrouw heeft dit plan gehoord en hiervan melding gemaakt bij Veilig Thuis. Na overleg vraagt Veilig Thuis, vanwege de serieuze dreiging, de Raad voor de Kinderbescherming om onderzoek te doen.

In gesprek met de ouders

Uit het onderzoek blijkt dat het de ouders ontbreekt aan voldoende mogelijkheden om zelf hun dochters te beschermen in hun land van herkomst. Zij kunnen geen invloed uitoefenen op hun familie en onvoldoende weerstand aan hen bieden. De moeder staat zelf onder druk omdat de familie haar bedreigt en signalen geeft haar te zullen verstoten als de ouders niet meewerken.  Omdat de ouders hun dochters niet kunnen beschermen tegen de besnijdenis, lopen de meisjes ernstig gevaar als het gezin naar Ethiopië gaat.

Zowel in Nederland als in Ethiopië is meisjesbesnijdenis een strafbaar feit, dat tot een strafrechtelijke vervolging kan leiden. De ouders zijn zich hiervan bewust en hebben dit ook aan hun familie laten weten. De familie trekt zich hier volgens de ouders echter niets van aan. Tradities wegen voor hen zwaarder dan het volgen van de wet.

Ondanks  dat ouders hun afkeuring  over meisjesbesnijdenis laten blijken en pogingen hebben gedaan om de familie op andere gedachten te brengen, kunnen zij naar de mening van de RvdK onvoldoende garanties bieden dat zij hun dochters goed kunnen beschermen. De vasthoudendheid en druk van de familie de meisjes te laten besnijden is zo groot, dat ouders op dit punt machteloos zijn.

Meisjesbesnijdenis is een ernstige vorm van kindermishandeling. Daarom besluit de Raad voor de Kinderbescherming om voor beide meisjes bij de rechtbank een spoedverzoek in te dienen voor een kinderbeschermingsmaatregel.

Ondertoezichtstelling

De RvdK vindt het noodzakelijk dat de dochters worden beschermd en dat het gezag van de ouders wordt beperkt. Er wordt door de rechtbank voor een eerste periode een ondertoezichtstelling uitgesproken. Beide ouders staan hier achter. Een gezinsvoogd van een gecertificeerde instelling kijkt mee met de opvoeding en kan aanwijzingen geven. Ook laat de gezinsvoogd de ouders de paspoorten afgeven om een reis naar Ethiopië te voorkomen. Vanuit deze situatie werkt de gezinsvoogd samen met andere hulpverleners aan veiligheid op de lange termijn. Zo wordt de ouders onder andere geleerd om te gaan met de druk vanuit de familie, zodat zij in de toekomst hun kinderen zelf effectief kunnen beschermen tegen het risico van een genitale verminking