Steeds minder straf voor schoolverzuimers

De instroom van proces-verbalen(PV) voor schoolverzuim bij de Raad voor de Kinderbescherming  is de afgelopen 4 jaar met 40% gedaald. Daarnaast blijken de spijbelaars steeds ouder. In 2008 was 53% 16 jaar en ouder, in het afgelopen jaar was dit percentage gestegen tot 72%. Dat blijk uit het jaarbericht van de RvdK ‘ Kijk op kinderbescherming 2018’.

©RvdK

Een jongere tussen de 12 en 18 jaar die spijbelt, overtreedt de leerplichtwet. Als de leerplichtambtenaar samen met de jongere en eventuele hulpverlening geen oplossing vindt voor het spijbelen, dan kan hij een proces verbaal opstellen en insturen naar het Openbaar Ministerie (OM). De RvdK start dan onderzoek naar de achterliggende problematiek en adviseert het OM over de straf en/of hulp die het beste bij de jongere past. Dit kan een verwijzing naar Halt, een werkstraf, een geldboete of een vorm van jeugdhulp zijn, zoals een jeugdreclasseringsmaatregel.

De leerplichtambtenaar, gemeentelijke jeugdzorg, stichting Halt , het Openbaar Ministerie (OM) en de RvdK werken de laatste jaren  intensief samen om een jongere weer naar school te krijgen of een vorm van passend onderwijs te bieden.Het verzoeken om een kinderbeschermingsmaatregel of een passende straf wordt pas gedaan als het echt niet anders kan. Daarin wordt met succes gebruik gemaakt van de Methode Aanpak Schoolverzuim (MAS).

Kinderbescherming op maat

Kijk op de Kinderbescherming is een jaarlijks bericht, waarin de RvdK de cijfers van het afgelopen jaar publiceert, de instroomontwikkeling duidt, én inzicht geeft in de risicofactoren voor het ontstaan van kindermishandeling per gemeente. De  Kijk op Kinderbescherming heeft als overkoepelend thema dit jaar ‘Kinderbescherming op maat’.  Door echt te kijken naar het kind en de specifieke omstandigheden waarin het verkeert vinden we de interventie die het beste bij het kind past. In de Kijk op de kinderbescherming wordt dit geïllustreerd aan de hand van de vernieuwde aanpak schoolverzuim, door de speciale omgang met  jongeren met LVB-problematiek, en de gesprekken over seksueel misbruik met kinderen. Naast cijfers zijn er ook interviews met medewerkers, partners uit het veld  én jongeren opgenomen.