Bescherming van persoonsgegevens

In deze privacyverklaring leest u hoe de Raad voor de Kinderbescherming omgaat met persoonsgegevens en welke regels daarvoor gelden. De verklaring geldt voor alle persoonsgegevens die nodig zijn bij de uitvoering van de wettelijke taken, maar ook voor de persoonsgegevens die men achterlaat wanneer men via een online contactformulier informatie opvraagt. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands afkomst, godsdienst of gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens waar extra voorwaarden voor gelden. Dat geldt ook voor strafrechtelijke gegevens, zoals justitiële documentatie (vroeger noemde men dit een strafblad) en veiligheidsmaatregelen. In de wet staan  voorwaarden waaronder deze gegevens verwerkt mogen worden. Het verwerken van het BSN mag alleen als de wet dit voorschrijft. Persoonsgegevens van kinderen zijn altijd gevoelig en krijgen daarom altijd extra bescherming.

Waarom verwerkt de Raad voor de Kinderbescherming persoonsgegevens?

Voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken verwerken we persoonsgegevens, zowel digitaal als op papier. We ontvangen de persoonsgegevens van deze mensen zelf. Of van andere betrokken personen of organisaties. De gegevens die worden verwerkt zijn altijd noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verwerkt worden. Het kan dan gaan om een naam, adres en woonplaats, maar ook andere gegevens zoals geboortedatum, geboorteplaats of nationaliteit. Zie voor meer informatie de lijst van persoonsgegevens die bij de Raad voor de Kinderbescherming worden opgenomen in het informatiesysteem. 

Hebt u vragen of wilt u een klacht indienen?

Hebt u nog vragen of wilt u meer uitleg? Mail dan naar privacyinformatie@rvdk.nl. of stuur uw vraag naar onderstaand adres.

Ministerie van Justitie en Veiligheid,

Raad voor de Kinderbescherming
T.a.v. de Privacy Officer
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Bent u niet tevreden over hoe de Raad voor de Kinderbescherming met uw persoonsgegevens omgaat en wilt u hierover een klacht indienen? U kunt een klacht indienen via het klachtenformulier.

Bent u niet tevreden met het antwoord op uw klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Functionaris voor gegevensbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarvoor een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is aangewezen. De FG is onafhankelijk en houdt intern toezicht op de privacywetgeving en regelgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving. De FG is bereikbaar via fg@minvenj.nl of op onderstaand adres.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
T.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

De Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt in Nederland toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Als u een klacht heeft over de manier waarop de Raad voor de Kinderbescherming met gegevens is omgegaan of u vermoedt dat de  Raad voor de Kinderbescherming zich niet aan de privacywetgeving houdt, kunt u bij de AP een tip of een klacht indienen. Hoe u dat moet doen kunt u lezen op de website van de AP.