Persoonsgegevens van cliënten en betrokkenen in het informatiesysteem van de Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) voert een aantal taken uit waarbij verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is. Dit zijn gegevens van cliënten (kinderen en hun ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers) en van andere betrokkenen waar de RvdK contact mee heeft. Sommige persoonsgegevens zijn specifiek voor een bepaalde zaak, andere gegevens heeft de RvdK altijd nodig. Op deze pagina leest u welke persoonsgegevens de RvdK verwerkt, wanneer die gegevens nodig zijn en wie erbij betrokken zijn.

Procesfase: melding

In systeem vastgelegde persoonsgegevens

Betrokkenen

Medewerkers

Handelingen RvdK

Algemene persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats van cliënten. Gegevens uit de Basisregistratie Personen worden automatisch opgevraagd.
 • Geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, spreektaal, telefoonnummers, e-mailadressen, verblijfsstatus en gezagsinformatie.
 • Unieke identificatie van het kind. Dit kan een burgerservicenummer, strafrechtsketennummer of Registratie Niet-ingezetenen zijn.
 • Nationaliteit
 • Aanleiding van de melding
 • Gegevens melder of naam van meldende instantie
 • Gegevens van eventueel betrokken instantie op basis van de verwijsindex risicojongeren
 • Zaakkenmerken; bij relevante problematiek, zoals een verstandelijke beperking of een verslaving, worden zaakkenmerken voor intern gebruik verwerkt.

Overige gegevens, indien aan de orde:

 • Geheim adres of telefoonnummer
 • Inschatting van publiciteitsgevoeligheid
 • Gegevens over gezondheid
 • Cliënten
 • Melder(s)
 • Administratief medewerker
 • Raadsonderzoeker
 • Coördinator taakstraffen
 • Aanmaken kindzaak
 • Opvragen aanvullende informatie

Procesfase: Onderzoek

Zowel het kind als de ouders, verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers worden in deze fase geïnformeerd. Informanten krijgen ter accordering een concepttekst van de door hen aangedragen informatie in de rapportage.

In systeem vastgelegde persoonsgegevens

Betrokkenen

Medewerkers

Handelingen RvdK

 • Alle contactmomenten met cliënten, informanten en ketenpartners (inclusief mondelinge of schriftelijke informatie)
 • Alle besluiten
 • Interne en externe rapportages. Hierin kunnen algemene persoonsgevens staan (strafrechtelijke gegevens) en ook bijzondere persoonsgegevens (over bijv. gezondheid).

Indien aan de orde:

 • Raadpleging Justitieel documentatieregister (JDR)
 • Cliënten
 • Informanten
 • Raadsonderzoeker
 • Gedragsdeskundige
 • Juridisch deskundige
 • Coördinator taakstraffen

Doen van onderzoek:

 • Spreken cliënten
 • Raadplegen informanten
 • Eindbesluit nemen

Procesfase: Afronding

Na het onderzoek verstuurt een administratief medewerker de rapportage naar kind en ouders, verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers. Ook gaat de volledige rapportage naar betrokken ketenorganisaties zoals de rechtbank of het Openbaar Ministerie. De melder en eventuele informanten ontvangen alleen de conclusie van de rapportage: het raadsbesluit of raadsadvies.