Over de RvdK

Als een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) om samen met het kind en de ouders de beste oplossing te zoeken. Alleen als het echt niet anders kan, wordt de rechter erbij betrokken, maar het draait altijd om het belang van het kind. Dat kan onder andere omdat de Raad voor de Kinderbescherming de rechter onafhankelijk adviseert.

Raad voor de Kinderbescherming, omdat ieder kind dat ernstige schade dreigt op te lopen het recht heeft veilig verder op te groeien.

De Raad voor de Kinderbescherming is er voor de veiligheid van kinderen en het toekomstperspectief van jongeren.

(Een animatie.)

In alles wat we denken, adviseren of verzoeken staat het kind centraal, altijd.
Het zijn de ouders die hun kinderen verzorgen, opvoeden en stimuleren in hun ontwikkeling. Dat is hun recht en hun plicht.
Als gemeenten of andere instanties ons benaderen, vragen we ons altijd af of het noodzakelijk is dat we worden ingeschakeld.
Is het risico voor het kind hoog of laag?
Is er wel of geen vertrouwen dat de ouders de opvoeding aankunnen?
Als de ontwikkeling van het kind wordt bedreigd, is het de taak van de overheid om op te treden waarbij de rechten van het kind en de ouders worden gewaarborgd.
Misschien kan een gezin met hulp uit hun omgeving of van professionele instanties de situatie van hun kind zelf verbeteren.
Dat is beter voor het kind en de ouders.
We zijn terughoudend waar het kan en doortastend waar nodig.
Want soms komt de ontwikkeling van een kind ernstig in gevaar.
In dat geval doet de Raad een onafhankelijk onderzoek.
Als blijkt dat het voor het kind thuis niet meer veilig is, verzoeken wij de rechter om in te grijpen.
Naast onze rol in de jeugdbescherming hebben wij ook een rol in het jeugdstrafrecht.
Wij worden ingeschakeld als een jongere vanaf twaalf jaar verdacht wordt van een strafbaar feit of omdat er sprake is van schoolverzuim.
Dan doen we een onderzoek en adviseren we over hulp of straf die het beste past bij de jongere en het delict.
Licht waar het kan, zwaar als het moet.
Altijd met het doel om herhaling te voorkomen.
De Raad is ook actief op het gebied van gezag en omgang.
Als ouders scheiden, kan het zijn dat zij er samen niet uit komen over wat het beste is voor het kind.
Als een rechter zich ernstig zorgen maakt over het kind, kan de Raad om advies gevraagd worden.
Ook dan doen we onafhankelijk onderzoek en adviseren de rechter over het gezag van de ouders, de omgang met het kind en de verblijfplaats.
Ten slotte heeft de Raad ook een rol als ouders een kind willen afstaan, de zorg van een kind willen overnemen of willen adopteren.
Kinderen, ouders, gemeenten en rechters kunnen vertrouwen op de Raad voor de Kinderbescherming.
Wij zijn een onafhankelijke instantie.
Iedere zaak staat voor ons op zichzelf en wordt ook zo onderzocht.
In ons werk staan rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voorop.
Dit betekent dat iedere burger dezelfde behandeling krijgt bij hetzelfde probleem.
En houdt in dat iedereen het recht heeft te weten wat hij kan verwachten.
Wij zijn transparant en controleerbaar in wat we doen.
De Raad voor de Kinderbescherming, voor het kind.
Al meer dan honderd jaar.
De Raad voor de Kinderbescherming maakt onderdeel uit van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Hier staat de RvdK voor

De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van minderjarigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd en geeft onafhankelijk advies. De RvdK combineert kennis van pedagogiek, jeugdrecht en jeugdstrafrecht en kennis op het gebied van pleegzorg en adoptie. Is ingrijpen in een gezin nodig? Dan zorgt de RvdK ervoor dat dit op een zorgvuldige en transparante manier gebeurt. De RvdK helpt met een duidelijk doel: het geven van het best mogelijk advies voor ieder kind, op het juiste moment.

Kinderen hebben recht op een gezonde en stabiele ontwikkeling. Dat staat in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van onderwijs, gezondheidszorg en hulpverlening.

Soms lukt het ouders niet om deze taak goed op zich te nemen. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat ouders ze niet zelf kunnen oplossen. Ook niet met steun van familie, vrienden, buren of vrijwillige hulp. Als er grote zorgen blijven over het veilig opgroeien van een kind, dan kunnen gemeenten, de rechtbank of het Openbaar Ministerie dit doorgeven aan de RvdK.

De RvdK onderzoekt of maatregelen of ingrijpen nodig zijn. Dat besluit neemt de RvdK zorgvuldig. Als het kind beschermd moet worden, legt de RvdK dit verzoek neer bij de rechter. Ook kan de RvdK de rechter hierin adviseren.   

Zo is de RvdK ontstaan