Inclusieve organisatie

De Raad voor de Kinderbescherming streeft ernaar een inclusieve organisatie te zijn met een divers samengesteld personeelsbestand. We geloven dat verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten een verrijking zijn voor onze organisatie en het werk dat we doen. We willen een organisatie zijn waarin iedereen zichzelf kan zijn. En een organisatie waar iedereen welkom is.

Mede daarom ondertekenden wij de charter van de stichting Talent naar de Top. Daarmee committeren wij ons aan de volgende negen punten door divers talent naar de top:

  1. We zijn overtuigd van het belang van m/v en culturele diversiteit voor onze organisatie en zorgen ervoor dat er een duidelijke strategie komt om dit te bewerkstelligen en/of te verbeteren.
  2. We stellen een kwantitatief doel om in drie tot vijf jaar meer vrouwen en culturele diversiteit in de (sub)top te realiseren.
  3. We stellen binnen zes maanden een managementstrategie op hoe we van plan zijn om deze doelen te behalen en we communiceren deze ook.
  4. We leggen de gestelde doelen en strategie vast in duidelijke managementafspraken.
  5. We rapporteren jaarlijks onze voortgang op een aantal duidelijke key performance indicators.
  6. We werken actief aan de ontwikkeling van specifieke instrumenten voor instroom, doorstroom en behoud van vrouwen en culturele diversiteit binnen de organisatie.
  7. We delen onze ervaringen over onze ontwikkelde initiatieven met andere ondertekenaars.
  8. We gaan akkoord met de jaarlijkse bekendmaking van onze kwantitatieve voortgang door de Commissie Monitoring.
  9. We laten op onze website en via andere communicatiekanalen zien dat we werken aan de verbetering van diversiteit op topniveau en brengen daarbij het Charter Talent naar de Top onder de aandacht.