Kwaliteit van ons werk

Elk jaar onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming meer dan 10.000 situaties. Al onze onderzoeken moeten voldoen aan kwaliteitseisen.   

Kwaliteit van onze professionals

Onze professionals werken volgens de beroepstandaard en regels die bij hun vak horen. Onze raadsonderzoekers zijn geregistreerd als jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Onze gedragsdeskundigen zijn geregistreerd als pedagoog of psycholoog bij de SKJ of hebben een BIG-registratie.

Onze kwaliteitseisen

Onze kwaliteitseisen zijn opgenomen in het kwaliteitskader en de protocollen. Het kwaliteitskader beschrijft de taken en bevoegdheden van de RvdK, welke waarden daarbij het moreel kompas vormen, hoe we de kwaliteit van ons werk waarborgen en wat cliënten van ons mogen verwachten.

Het Kwaliteitskader 2023 geldt voor alle zaken die zijn binnengekomen bij de RvdK vanaf 3 april 2023. Voor zaken die eerder zijn binnengekomen geldt nog het Kwaliteitskader 2021. Ook als deze zaken na 3 april 2023 worden afgerond.

De RvdK hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Lees meer over de bescherming van persoonsgegevens.

Onze documenten

Het kwaliteitskader en de protocollen ondersteunen het werk van onze medewerkers. De documenten bieden de medewerkers houvast doordat de inhoud markeert wat de uitgangspunten in onze onderzoeken zijn en welke gedragsregels en procedures we daarbij volgen. De RvdK gebruikt het kwaliteitskader daarnaast als toetsingskader bij de behandeling van klachten.

Kwaliteitskader 2023

Het kwaliteitskader is bestemd voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met de RvdK te maken krijgt: de kinderen en gezinnen naar wie wij onderzoek doen, de mensen uit hun directe omgeving, de hulpverleners die bij de gezinnen betrokken zijn, de instanties waarmee we samenwerken en onze vaste gesprekspartners bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit document is tegelijkertijd bedoeld om burgers te informeren die belangstelling hebben voor ons werk. De RvdK hecht eraan om voor de hele samenleving duidelijk te maken waar wij als organisatie voor staan.

Bekijk hier het kwaliteiskader 2023.

Protocol ASAA 2021

In het Protocol Afstand, Screening, Adoptie en Afstammingsvragen (ASAA) 2021 vindt u de werkwijze en taken van de Rvdk nader toegelicht. Het gaat hier over het afstand doen van het gezag over een kind (inclusief het te vondeling leggen en het gebruikmaken van een draagmoeder), de screening van een adoptie- of pleeggezin, de adoptie van een kind (inclusief illegale opneming van dit kind in Nederland) en ten slotte over de procedure rond vragen over afstamming. Dit document is aanvullend op het Kwaliteitskader Raad voor de Kinderbescherming 2023.

Bekijk hier het Protocol ASAA 2021.

Protocol Strafzaken 2021

In het Protocol Strafzaken 2021 van de RvdK vindt u een aantal uitgangspunten die centraal staan bij de functies en taken van de RvdK binnen het jeugdstraf(proces)recht. Dit document bevat verder een uitwerking van onze taken en werkwijze binnen het jeugdstrafrecht. Het biedt een uitgebreide toelichting op de voorlichtings- en adviestaak in strafzaken (waaronder ook schoolverzuimzaken), de consultatie bij jongvolwassenen, de toeleiding naar herstelrecht, de coördinatie van taakstraffen en de individuele casusregie. Dit document is aanvullend op het Kwaliteitskader Raad voor de Kinderbescherming 2023.

Bekijk hier het Protocol Strafzaken 2021.

Protocol Gezag en Omgang 2021

Het Protocol Gezag en Omgang 2021 biedt richtlijnen voor medewerkers van de RvdK bij kwesties rondom gezag en omgang na scheiding. De RvdK kan door de rechter gevraagd worden om onderzoek te doen en advies te geven in het kader van gezag en omgang. Het doel van de RvdK is om aan de rechter een onderbouwd advies uit te brengen, waarin het belang van het kind centraal staat. In het protocol wordt de werkwijze rondom de adviestaak van de RvdK beschreven, als aanvulling op de in het kwaliteitskader vermelde werkwijze van het raadsonderzoek. Verder bevat het protocol een globale weergave van het juridische kader in de meest voorkomende procedures. Dit document is aanvullend op het Kwaliteitskader Raad voor de Kinderbescherming 2023.

Bekijk hier het Protocol Gezag en Omgang 2021.

Protocol Beschermingszaken 2021

Het "Protocol Beschermingszaken 2021" bevat een uitwerking van onze taken op het gebied van kinderbescherming. De RvdK is op grond van wet- en regelgeving bevoegd om onderzoek te doen naar situaties waarin minderjarigen (mogelijk) bedreigd worden in hun ontwikkeling. Het document bevat het juridische kader van de kinderbeschermingsmaatregelen en de werkwijze van de RvdK. Dit document is aanvullend op het Kwaliteitskader Raad voor de Kinderbescherming 2023.

Bekijk hier het Protocol Beschermingszaken 2021.

Uw klacht of ervaring delen

We proberen ons werk altijd zorgvuldig en met respect voor u en uw gezin te doen. Mocht er toch iets niet goed gaan, dan kan dat ingrijpend zijn. We vinden het belangrijk om uw verhaal te horen, een oplossing te zoeken en ervan te leren. 

Wilt u een klacht indienen of een ervaring delen over een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)? Of over de behandeling door een medewerker? Dan kunt u ons klachtenformulier invullen. Heeft u een andere vraag? Neem contact op.

Als u niet tevreden bent over het beroepsmatig handelen van een raadsonderzoeker van de RvdK, dan kunt u een klacht indienen bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).