Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Vandaag, 20 november, is het de Internationale dag van de rechten van het Kind (Universal Children’s Day). Op deze dag wordt gevierd dat kinderen speciale rechten hebben. Op 20 november 1989 zijn deze rechten officieel vastgelegd in het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Inmiddels hebben 196 landen dit verdrag ondertekend. Al deze landen moet ervoor zorgen dat hun wetten en regels zo worden aangepast dat zij voldoen aan de eisen van het verdrag. Ook Nederland heeft het verdrag ondertekend en moet de rechten van kinderen in ons land beschermen.

Kinderrechten

Het Kinderrechtenverdrag bestaat uit 54 artikelen die de verschillende kinderrrechten beschrijven.  Deze artikelen raken ongeveer alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Als kind heb je recht op een veilig en gezond leven waarbij je in goede gezondheid kunt opgroeien bij je familie, naar school kunt en kunt spelen. Ook heb je recht op een eigen identiteit, geloof, cultuur en meningsuiting en moet je beschermd worden tegen mishandeling, (oorlogs)geweld en uitbuiting.

Raad voor de Kinderbescherming en het kinderrechtenverdrag

De Raad voor de Kinderbescherming is één van de (overheid)organisaties die ervoor zorgt dat deze kinderrechten worden beschermd. In hetbelang van het kind heeft de RvdK taken op het gebied van bescherming, scheiding&omgang, straf en afstand, screening van pleeg- en aspirant-adoptiegezinnen, adoptie en afstammingsvragen. In het kinderrechtenverdrag zijn deze taken terug te vinden. Een aantal voorbeelden:

Artikel 5: rol van ouders bij ontwikkeling kind
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen. De overheid moet de rechten en verantwoordelijkheden van ouders respecteren en daarbij hulp bieden. Als ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om zelf voor hun kind te zorgen dan moet de overheid maatregelen nemen. De RvdK kan een ondertoezichtstelling bij de rechter verzoeken. Er komt dan een gezinsvoogd die ouders adviezen geeft over de opvoeding en hierover afspraken maakt.

Artikel 21: Ingeval van adoptie moet het belang van het kind daarbij de belangrijkste overweging zijn
De RvdK adviseert bij een buitenlandse adoptie over de geschiktheid van een aanvrager om een kind uit het buitenland te adopteren. Daarvoor doet de RvdK onderzoek naar zijn thuis- en leefsituatie.

Artikel 40: jeugdstrafrecht
Ieder kind dat verdacht, vervolgd of veroordeeld wordt voor een strafbaar feit moet volgens het jeugdstrafrecht een pedagogische benadering krijgen. De RvdK doet onderzoek naar de situatie van kinderen die met de politie in aanraking zijn gekomen. Vervolgens adviseert de RvdK de rechter of de officier van justitie over welke straf opvoedkundig het beste is voor het kind.

Aandachtspunten kinderrechten Nederland

Het VN-Kinderrechtencomité in Geneve houdt toezicht op de naleving van de afspraken uit het kinderrechtenverdrag. Dit Comité heeft Nederland een aantal aandachtspunten meegegeven. Zo moet Nederland inzichtelijk maken in hoeverre er sprake is van een integrale aanpak van (seksueel) geweld tegen en uitbuiting van kinderen. Ook de transformatie van de jeugdzorg en de lange wachtlijsten in de jeugdzorg zijn aandachtspunten. Daarnaast wil het Comité weten welke maatregelen er genomen gaan worden om armoede tegen te gaan. Er zijn vragen gesteld over de situatie van staatloze kinderen en de maatregelen die worden genomen om de asielprocedures voor alle kinderen eerlijk en kindvriendelijk te maken en het belang van het kind voorop te stellen.

Kijk voor meer informatie op www.kinderrechten.nl