RvdK, IND en DT&V intensiveren samenwerking voor kinderen in vreemdelingenbeleid

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) zijn een vast samenwerkingsverband aangegaan onder de naam SKIV (Samenwerkingsverband Kinderen In het Vreemdelingenbeleid). Het SKIV is de opvolger van het eerdere samenwerkingsproject ‘Belang van het kind in het vreemdelingenrecht’, dat in 2015 is gestart.

Afstemming

De samenwerking richt zich op afstemming tussen de drie organisaties door gegevens en kennis uit te wisselen in zaken waarbij kinderen zijn betrokken. De IND verstrekt de RvdK informatie over de verblijfsrechtelijke status van een gezin, zodat de RvdK die kan meenemen in zijn onderzoeken. De RvdK deelt op zijn beurt pedagogische kennis met de IND en DT&V, zodat zij deze in hun beslissingen kunnen meenemen. Elke organisatie heeft contactpersonen aangesteld die op de hoogte zijn van de materie en die ervoor zorgen dat de uitwisseling van gegevens soepel en snel verloopt. Daarnaast kunnen zaken gezamenlijk worden besproken om tot  een oplossing met duurzaam perspectief voor het kind te komen.

De organisaties hebben de afgelopen jaren veel tijd geïnvesteerd in het spreken van elkaars taal en in het begrip voor het verschil in ieders taken. Een tastbaar resultaat hiervan is een richtlijn voor de deskundigenrapporten van de RvdK, zodat deze ook inzichtelijk en bruikbaar zijn voor de IND en de DT&V.  

Beleidskader voor kinderen met kinderbeschermingsmaatregel

De projectgroep heeft ook nauw samengewerkt aan een beleidskader voor kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel. Dit beleidskader is op 1 oktober 2019 in werking getreden. Het ziet toe op kinderbeschermingszaken zoals de ondertoezichtstelling (OTS) en gezagsbeëindiging (GZBM). Het nieuwe beleidskader is opgenomen in de Vreemdelingencirculaire, die bepaalt in welke situaties een (tijdelijke) verblijfsvergunning kan worden verleend aan een minderjarige vreemdeling waarvoor een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken door een Nederlandse kinderrechter.

Project 'Belang van het kind'

Het project ‘Belang van het kind’ is in 2015 als een verkenning gestart. Omdat de uitvoering van het beleid van de drie organisaties (RvdK, IND en DT&V) invloed op elkaar heeft, is samenwerking van essentieel belang. Het gaat immers om een zeer kwetsbare groep kinderen.