Wetsvoorstel Draagmoederschap: internetconsultatie start

Rondom draagmoederschap komt nieuwe wetgeving. De wet moet bescherming bieden aan het kind, de draagmoeder en toekomstige ouders. Op vrijdag 24 april jl. is een internetconsultatie gestart en kunnen organisaties en burgers reageren op het wetsvoorstel. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zal daarna het wetsvoorstel voorleggen aan de Raad van State.

Momenteel is er geen regeling voor draagmoederschap. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is betrokken bij een deel van de draagmoederzaken. De RvdK maakt zich altijd sterk voor het kwetsbare kind en vindt het belangrijk dat het kind niet wordt vergeten bij de besluiten die genomen worden over draagmoederschap. De RvdK is positief dat wordt gewerkt aan wetgeving om het belang van het kind bij draagmoederschap duidelijker te regelen.

Wetsvoorstel

In het wetsvoorstel staat dat de wensouders voortaan vanaf de geboorte van het kind de juridische ouders zijn. Onder de nieuwe wet bekijkt de rechter vooraf of aan alle voorwaarden voor draagmoederschap is voldaan. Ook worden de wensouders verplicht het kind informatie te geven over de afstamming van het kind. Daarnaast komt er een verbod op kinderkoop.

Recht op afstammingsinformatie

Vanuit de praktijk weet de RvdK dat het recht van een kind op betrouwbare afstammingsinformatie belangrijk is. Dit recht is opgenomen in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Het is belangrijk om de informatie over onder andere draagouders en donoren vast te leggen en de registratie te onderbouwen, bijvoorbeeld met DNA-onderzoek. Dit is ook belangrijk bij gebruik van een donor of draagmoeder uit het buitenland.

Als een kind geen toegang krijgt tot de informatie over zijn afstamming; zou dit gevolgen moeten hebben voor de wensouder(s) en draagmoeder. De voorgestelde vereenvoudiging van de erkenning van buitenlandse constructies geeft mogelijk risico’s voor het kind. Voorkomen moet worden dat toekomstige kinderen geen afstammingsinformatie krijgen.

Verklein risico’s kind

Gezien de ervaringen van de RvdK in deze casussen is het belangrijk dat de rechter voorafgaand aan een draagmoedersconstructie in alle zaken alle informatie ontvangt over eventuele risico’s die voor het kind spelen. Bijvoorbeeld over eerdere kinderbeschermingsmaatregelen bij andere kinderen van de beoogde draagmoeder of dat er contacten met justitie zijn of zijn geweest. Om zeker te stellen dat de rechter over deze informatie kan beschikken, heeft het de voorkeur deze gegevens verplicht aan te leveren bij de rechter.

RvdK en draagmoederschap

De RvdK heeft verschillende taken bij draagmoederschap. De RvdK adviseert de rechter over de overdracht van het gezag (afstand doen) en over adoptie in draagmoederzaken. De RvdK heeft wettelijke taak om in specifieke zaken toestemming te geven aan wensouders. Ook geeft de RvdK voorlichting aan wensouders over draagmoedertrajecten.