Samenwerken in Crisis: snellere aanpak bij crisissituatie jeugdigen en gezinnen

‘Samenwerken in Crisis' is het resultaat van de pilot Meer Samen Doen in Crisis om crisissituaties met jeugdigen in de regio Rotterdam Rijnmond te verhelpen. In ‘Samenwerken in Crisis' werken Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (CIT) en de Raad voor de Kinderbescherming als één crisisteam met elkaar. Want een crisissituatie in een gezin moet zo snel mogelijk worden opgelost.

Bij gezinnen waar sprake of een vermoeden is van acute onveiligheid en direct actie nodig is, delen de drie organisaties meteen hun kennis met elkaar. Ze maken meteen een inschatting bij zaken met ernstige veiligheidsrisico’s en stemmen met elkaar af welke expertise nodig is. Door hun krachten te bundelen wordt sneller gehandeld; na de eerste beoordeling van de crisissituatie zijn er meteen gesprekken met cliënten. Er wordt gewerkt met één gezamenlijk plan om de directe veiligheid van het kind te realiseren. Hiermee worden gezinnen in crisissituaties snel geholpen en zien ze in een crisis niet meerdere organisaties na elkaar.

Sneller

'Samenwerken in Crisis' zorgt voor het verminderen van dubbelingen in de werkprocessen, snelheid en duidelijkheid voor het gezin: er wordt niet na elkaar gewerkt in een crisis, maar met elkaar. Er wordt één overdraagbaar aanmeldformulier gebruikt, het is helder wie met welke expertise naar het gezin toe gaat en er is afstemming over een gezamenlijke aanpak. De organisaties zitten dichter bij elkaar, maar behouden wel hun eigen rol. Zo blijft de RvdK onafhankelijk en kijkt op grond van zijn pedagogische én juridische kennis of een kinderbeschermingsmaatregel noodzakelijk is. Als dat niet het geval is, zijn er mogelijkheden om vrijwillige hulpverlening voort te zetten.

Vanuit 'Samenwerken in Crisis' wordt nauw samengewerkt met lokale teams. Met deze werkwijze is er een versnelling in het afstemmingsproces tussen Jeugdbescherming (CIT) Rotterdam Rijnmond, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en de Raad voor de Kinderbescherming.

Pilot

'Samenwerken in Crisis' komt voort uit de pilot ‘Meer samen doen’. Het is een integrale samenwerking tussen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (CIT), Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en is een onderdeel van de landelijke pilot ‘Zorg voor de Jeugd, actielijn 5’.