Beter samenwerken en elkaar versterken: landelijke agenda perspectief 2025

Nog beter samenwerken. Samen met organisaties in de  zorg- en veiligheid zet de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zich hiervoor in via de landelijke agenda perspectief 2025. Want een betere samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein helpt om de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen te verbeteren. Ook zorgt dit voor minder overlast en veiligheidsproblemen. 

“Ons werk is op het snijvlak van zorg en veiligheid, en precies daarover gaan deze afspraken. Met onze deelname leveren wij graag onze bijdrage,” aldus Herke Elbers, algemeen directeur van de RvdK.

De landelijke agenda is opgesteld door de stuurgroep Zorg en Veiligheid. Samenwerken, elkaar versterken en afmaken waar we aan beginnen is het motto van de samenwerkende organisaties. De focus ligt op ‘regie in de regio’ en ‘samenwerking in uitvoering & op- en afschalen’.

Diverse problemen

Er is een grote groep mensen met vele problemen op gebied van zorg en veiligheid. De oorzaken en gevolgen lopen door elkaar heen en zijn even divers als hardnekkig. Het gaat om psychische klachten, verslavingen, falende maatschappelijke integratie, hoog gevarenrisico of een combinatie hiervan. Ook is er soms sprake van een verstandelijke beperking.

Het zijn steeds ernstige en verschillende problemen in één zaak die veel inzet en zorg van professionals vragen. Dit zorgt vaak tot een ingewikkelde keten- of netwerksamenwerking in een complex speelveld met diverse zorg- en veiligheidspartners. Voor de persoon in kwestie, zijn naaste omgeving, buren en wijk, is het noodzakelijk dat organisaties samenwerken om te komen tot een goed oplossing van alle problemen.

Prioriteiten

Op basis van de landelijke agenda worden er steeds scherpe afspraken gemaakt over de prioriteiten die worden aangepakt; de ambitie is om extra aandacht te besteden aan het concretiseren van oplossingsrichtingen. Samenwerken, elkaar versterken en afmaken waar we aan beginnen. De insteek is om de samenwerking iedere dag een beetje eenvoudiger te maken.

In 2021 ligt de focus op gezamenlijke aandacht voor goede door- en nazorg van gedetineerden, een integrale multidisciplinaire aanpak voor de hoog risicogroep en een zorgvuldige inrichting van gegevensverwerking en privacy.