Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024

De RvdK neemt met twaalf andere partijen deel aan de Zorg- en veiligheidshuizen. Hierbij staat intensieve en multidisciplinaire samenwerking bij complexe problemen voorop. Eerder dit jaar is de Meerjarenagenda voor 2021 -2024 vastgesteld voor de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Een Zorg- en Veiligheidshuis is een regionaal samenwerkingsverband.  Hier komen experts met kennis van het juridisch-, zorg- en sociaal domein samen om een oplossing te vinden voor een aanpak voor personen met complexe problematiek. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met ernstig verward gedrag die een risico vormen voor zichzelf of hun omgeving, personen die geradicaliseerd zijn of ex-gedetineerden met een hoog veiligheidsrisico, die terugkeren in de wijk.

De professionals van een Zorg- en Veiligheidshuis maken een maatwerkplan dat aansluit bij de levensloop en de behoeften van de cliënt. Het uiteindelijke doel is dat alle cliënten (weer) kunnen meedoen in de samenleving, zonder dat zijzelf of anderen risico’s lopen. De Zorg- en Veiligheidshuizen werken hierbij samen met de lokale en regionale netwerken, zoals sociale wijkteams en Veilig Thuis. In Nederland zijn 30 Zorg- en Veiligheidshuizen.

RvdK: civielrecht en strafrecht

De RvdK maakt deel uit van zowel de civiele als de strafrechtketen, en heeft de mogelijkheid om tussen beide te schakelen. In het Zorg- en Veiligheidshuis denkt de RvdK mee in zaken waarbij jongeren een strafbaar feit hebben gepleegd. Of als de kans op herhaling (recidive) van de jongere groot is en de inzet van civielrecht onderdeel van het plan van aanpak kan zijn. De RvdK adviseert ook in zaken waarbij kinderen indirect betrokken zijn, bijv. een verwarde persoon die een of meer kinderen heeft en er zorgen zijn over hen.

Voor de komende jaren werkt de RvdK met drie speerpunten:

  • Iedere jongere heeft eigen kracht en mogelijkheden, de aanpak van de RvdK sluit daarop aan.
  • Iedere jongere kan profiteren van díe interventies die hem en zijn netwerk helpen om uit de criminaliteit te blijven en hem helpen zich te ontwikkelen.
  • Iedere jongere (12-23) weet waar hij aan toe is en elke ketenpartner weet wanneer hij aan zet is. Iedere jongere blijft in beeld op zijn weg door de strafrechtketen.

Uitwerking en Uitvoering

In de Meerjarenagenda 2021-2024 hebben de partners afspraken vastgelegd over de inrichting en besturing van de Zorg- en Veiligheidshuizen. Daarnaast is er een aanpak voor het verzamelen en analyseren van informatie en over ondersteunende ICT-oplossingen.

De 13 partners zijn: de VNG, de Nationale Politie, de ministeries van JenV en VWS, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse GGZ, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Dienst Justitiële Inrichtingen, Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, Landelijk netwerk Veilig Thuis en de Landelijke Vereniging van Managers Zorg- en Veiligheidshuizen.