Verbeteringen samenwerking jeugdbeschermingsorganisaties na onderzoek familiedrama Amsterdam

In december 2020 werd een meisje door haar vader om het leven gebracht, waarna hij zichzelf ombracht. De impact van het overlijden voor de moeder is onvoorstelbaar. Dat geldt ook voor de betrokken familie en vrienden van het meisje en de vader. Hoewel verschillende organisaties betrokken waren bij het gezin, is het niet gelukt het meisje te beschermen. Wij nemen de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport dan ook zeer serieus. Met de betrokken organisaties werken we aan het versterken van onze samenwerking, het beter delen van informatie en het verbeteren van onze samenwerking met de volwassen GGZ.

Verbeteren en actie

“Het overlijden van de jeugdige en haar vader zet ons aan tot verbetering en actie: hoe kunnen we beter worden in ons vak, in de onderlinge samenwerking en in het uitvoeren van onze maatschappelijke opdracht,” aldus Jeugdbescherming Regio Amsterdam (Jeugdbescherming), Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland (VT), de Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam  (RvdK) en de Ouder- en Kindteams Amsterdam in hun gezamenlijke reactie aan de inspecties.

Onafhankelijk onderzoek

In afstemming met de Inspectie Gezondheid en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben Jeugdbescherming, VT en RvdK een onderzoek naar hun handelen laten doen door een onafhankelijke partij. Dit onderzoek is uitgevoerd door Corinne Dettmeijer. Ook de Ouder- en Kindteams Amsterdam zijn betrokken geweest bij het gezin en hebben meegedaan aan de leer- en verbeterbijeenkomsten in het kader van het onderzoek. De gemeente Amsterdam heeft Dettmeijer ook een aantal onderzoeksvragen gesteld. Dit heeft geresulteerd in één onderzoeksrapport, waarin het onderzoek dat door de inspectie aan de drie meldende partijen is gevraagd, als hoofdstuk 2 (De jeugdhulpverlening) is opgenomen.

Geen regie

Rond de jeugdige en haar gezin waren 11 organisaties betrokken. Het rapportdeel ‘De jeugdhulpverlening’ gaat in op het handelen van alle betrokken organisaties. Eén van de conclusies is dat vader de ruimte heeft gekregen de regie te voeren over de hulpverlening, door zijn weigering om mee te werken. Er ging te veel tijd verloren. Het rapport stelt dat de hulpverlening steken heeft laten vallen, maar concludeert ook dat de hulpverleners deze fatale afloop niet hadden kunnen voorkomen.

Samenwerking

In het onderzoek naar de jeugdhulpverlening komt naar voren dat de samenwerking en het vertrouwen tussen organisaties verbeterd en versterkt moet worden. Dit geldt ook voor de samenwerking met de volwassen GGZ. De organisaties ondernemen actie om de expertise van medewerkers op dit gebied verder uit te breiden en zetten onverminderd in op verbetering van de aansluiting met de volwassen-GGZ en andere specialistische hulp.

Verbeterplan

Professionals die betrokken waren bij het meisje en bij andere gezinnen voeren dagelijks hun werk uit met veel inzet en vakmanschap. Dat doen zij onder complexe omstandigheden, met oog voor de veiligheid van alle betrokkenen. “De samenhangende conclusie uit het onderzoek dat te veel tijd verloren ging, erkennen en betreuren we.” De organisaties nemen de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport met betrekking tot de jeugdhulpverlening over en zijn bezig met het maken van een verbeterplan. De verbeterpunten richten zich met name op:

  • De samenwerking tussen de betrokken organisaties
  • Het beter delen van informatie
  • De aansluiting met de volwassen GGZ

Het plan wordt voor het einde van het jaar gepresenteerd aan de inspecties en gemeente.