Weerwind: adoptie uit het buitenland weer mogelijk

De opschorting van interlandelijke adoptie wordt opgeheven. Aan adoptie van kinderen uit het buitenland worden striktere voorwaarden verbonden. Dat schrijft minister Weerwind voor Rechtsbescherming vandaag aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd wordt de aanbeveling van de commissie Joustra ter harte genomen door een nieuw adoptiestelsel in te richten met extra waarborgen.

In februari 2021 werden adopties uit het buitenland opgeschort na de conclusies van de commissie Joustra. Deze commissie deed onderzoek naar misstanden bij interlandelijke adoptie in het verleden. Eén van de conclusies was dat het systeem risico’s op misstanden bevat.

Striktere voorwaarden

Aan de adopties uit het buitenland die nog zullen volgen, zal het kabinet striktere voorwaarden verbinden. Zo heeft minister Weerwind besloten de bemiddeling samen te brengen in één bemiddelingsorganisatie met versterkt overheidsgezag, in plaats van bij vier verschillende private partijen. Verder zal de samenwerking met landen van herkomst worden beëindigd als zij in staat worden geacht zelf in passende opvang te voorzien of te weinig inspanningen hiervoor leveren. Ook zal het toezicht worden versterkt.

Om bij te dragen aan goede opvang voor kinderen in de landen van herkomst, zal Nederland ondersteuning bieden. Ook de internationale samenwerking wordt versterkt. De minister informeert de Kamer op een later moment over de verdere uitwerking van deze besluiten.

Opstart gezinsonderzoeken RvdK

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid is de Centrale Autoriteit Kinderaangelegenheden (Ca) verantwoordelijk voor interlandelijke adoptie. De Ca heeft een brief opgesteld om de Aspirant Adoptieouders te informeren. De RvdK verstuurt deze brief.

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of aspirant adoptieouders geschikt zijn voor adoptie. De RvdK brengt hierover advies uit aan de Ca. Mede op basis van dit advies krijgen de aspirant adoptieouders een beginseltoestemming van de minister van Rechtsbescherming. Met betrokken organisaties wordt bekeken hoe de gezinsonderzoeken weer worden opgestart.

Meer informatie

Heeft u vragen over interlandelijke adoptie en de gevolgen van dit besluit? U kunt telefonisch contact opnemen met de Ca via telefoonnummer 1400, of per email: adoptie@minjenv.nl.

Bij vragen over uw gezinsonderzoek kunt u terecht bij de Raad voor de Kinderbescherming.