Raad voor de Kinderbescherming: grotere inzet op preventie jeugdcriminaliteit

Er is de laatste jaren sprake van een daling van de jeugdcriminaliteit. Tegelijkertijd neemt de ernstige criminaliteit onder bepaalde jongeren juist toe. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werkt samen met gemeenten en andere ketenpartners om dit tegen te gaan en juicht het toe dat het ministerie van Justitie en Veiligheid hier extra geld voor vrijmaakt. 

Een groot deel van Nederland kent voorspoed, terwijl in sommige wijken er juist sprake is van steeds grotere sociaaleconomische achterstanden. Dit in  combinatie met intimidatie, groepsdruk en angst in de buurt maakt het voor jongeren in deze wijken soms lastig zich staande te houden en op het rechte pad te blijven.

Eerder maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid bekend om 82 miljoen per jaar te investeren in deze wijken waar risico’s voor jongeren het grootst zijn dat ze worden geronseld door (drugs)criminelen. De komende jaren komt daar nog een bedrag van 61 miljoen euro per jaar bij voor de preventie van jeugdcriminaliteit, maakte minister Weerwind van Rechtsbescherming onlangs bekend via het nieuwsbericht Extra geld voor tegengaan van jeugdcriminaliteit.

jongen preventie jeugdcriminaliteit

Preventie met Gezag

De RvdK werkt al geruime tijd samen met gemeenten en andere ketenpartners aan de preventie van jeugdcriminaliteit. Uitgangspunt daarbij is een wijkgerichte aanpak. In deze aanpak wordt het formeel gezag, zoals wijkagenten, zichtbaarder in de wijk en opereren justitiële organisaties zoals (jeugd)reclassering en de rechtspraak meer op lokaal niveau.

Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in preventieve maatregelen. Het gaat daarbij om het zoeken naar duurzame oplossingen, door de jongeren meer perspectief en veerkracht te bieden met behulp van bijvoorbeeld jongerenwerk en meer begeleiding naar een opleiding of werk. Met de extra middelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgt deze wijkgerichte aanpak ‘preventie met gezag’ een extra impuls.

Rol Raad voor de Kinderbescherming

Omdat de RvdK vaak al betrokken is bij kwetsbare jongeren door bijvoorbeeld schoolverzuim, eerdere delicten of een problematische gezinssituatie heeft de RvdK goed zicht op de jongere, zijn omgeving, het gezin en welke factoren beïnvloed moeten worden om jongeren uit de criminaliteit te houden. Deze kennis gaat de RvdK meer gebruiken om samen met justitiële organisaties en partners uit het sociale domein mee te denken over de preventie van jeugdcriminaliteit gericht op een specifieke groep, wijk of gezin.

Daarnaast gaat de RvdK zijn data en kennis over jeugdcriminaliteit benutten om samen met gemeenten te zorgen dat passende jeugdhulp wordt ingekocht die bijdraagt aan de preventie van jeugdcriminaliteit in de kwetsbare wijken van deze gemeenten.