Werkwijze Jeugdbeschermingstafels in regio Haaglanden

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 hebben de gemeenten een belangrijke taak in de toeleiding van een Verzoek tot Onderzoek (VTO) naar de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Veel gemeenten in Nederland hebben deze taken (regionaal) belegd bij een Jeugdbeschermingstafel (JBT). Aan de JBT komen partners uit zowel de Jeugdhulp als de Jeugdbescherming (JB), samen met het gezin, tot een besluit of toeleiding naar de RvdK nodig is. In de regio Haaglanden bestaan 3 JBT’s, er is er een voor de H1, de H4 en de H5. Deze hanteren (in hoofdlijnen) de werkwijze die in dit document is vastgelegd. Elke JBT staat onder regie van de bij deze tafel betrokken gemeente(n).