Gezag en omgang: een andere aanpak

Het huidige systeem van Gezag & Omgang staat ter discussie; het onderwerp staat hoog op de politieke agenda. De complexiteit van de problematiek vraagt om een andere aanpak. 

Bij de RvdK proberen we op een andere manier te kijken naar problematische scheidingen waar kinderen de dupe van worden. We zijn met elkaar niet voldoende in staat om dit maatschappelijke probleem aan te pakken. Want ook al willen alle betrokkenen - ouders, advocaten, rechtbank, hulpverlening, Raad voor de Kinderbescherming - het beste voor het kind, door het huidige systeem blijven we in een wedstrijd verwikkeld waarin we het ‘doorvechten’ onbedoeld in stand houden.

Programma Scheiden zonder Schade

Na de Divorce Challenge in 2017 is het programma Scheiden zonder Schade gestart, met een 40 punten tellende actie-agenda. Van ondersteuning bij beginnende relatieproblemen tot en met zeer complexe problemen.  

In 2019 is de ontwikkeling van regiolabs gestart. In 2021 wordt in 2 regio’s de nieuwe scheidingsprocedure beproefd. Het adviesrapport van het expertteam ouderverstoting/complexe omgangsproblematiek (febr 2021) benadrukt het belang van vroegsignalering en doet aanbevelingen voor onder andere opleiding en onderzoek, inzet specialisten, behandeling, handhaving, samenwerking partners, zorg en recht. De RvdK levert bijdrage aan zowel het programma als expertteam. 

(Dreigend) Contactverlies

Bij conflictscheidingen gaat het vaak om zeer lastige situaties. Het gaat om een langdurig strijd tussen de ouders, met allerlei redenen waarom de strijd blijft voortduren. Wanneer de rechter een knoop moet doorhakken zijn er eigenlijk alleen verliezers. Het streven is het aantal strijdende ouders te verminderen. Hier heeft de RvdK het over met gemeenten, rechtbank, hulpverlening, ervaringsdeskundigen. De RvdK benadrukt het belang van signaleren, onderkennen, tijdig de juiste hulp inzetten en het betrekken van het netwerk als preventief en ondersteunend middel.

Het doel dat we gezamenlijk willen bereiken is het voorkomen van situaties waarin een kind opgroeit met strijdende ouders en de kans het contact met één van hen te verliezen, zo klein mogelijk te maken. De RvdK gebruikt voor het probleem van ‘ouderverstoting’/ ‘oudervervreemding’ een andere term, namelijk (dreigend) contactverlies.