Werken aan het terugbrengen van wachttijden

Ook de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft te maken met wachttijden voor onderzoek. Die zijn op verschillende locaties hoger dan de norm. Het gaat vooral om kinderen die wachten op beschermingsonderzoek of onderzoek in het kader van scheiding en omgang. De RvdK gaat voortvarend aan de slag om deze wachttijden terug te brengen.

Uit onderzoek door de RvdK blijkt dat er diverse oorzaken zijn voor de wachttijden. De belangrijkste zijn onvoldoende beschikbaarheid van ervaren raadsonderzoekers, de gevolgen van de invoering van de nieuwe jeugdwet in 2015 en de interne organisatieverandering van de RvdK. Onder de naam ’Versnellen naar 2020’ is een concreet plan van aanpak gemaakt dat ervoor moet zorgen dat de wachttijden uiterlijk 1 januari 2020 op een duurzame manier zijn teruggebracht.

Onlangs hebben ook de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hun zorgen over de wachttijden bij de RvdK aan de minister voor Rechtsbescherming kenbaar gemaakt. De minister voor Rechtsbescherming S. Dekker en de minister van VWS H. de Jonge hebben in de eerste voortgangsrapportage van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd de kamer daarover geïnformeerd.

Overigens zijn er geen wachttijden voor kinderen in nood. Bij acute dreiging voor het kind pakt de RvdK het onderzoek direct op en neemt maatregelen om het in een veilige situatie te brengen

Meer weten?

Lees hier een samenvatting van het plan van aanpak ’Versnellen naar 2020/Aanpak tijdig kinderen beschermen’

Vragen en antwoorden

Loopt de veiligheid van kinderen door de wachttijden in gevaar?
Op het moment dat er een melding binnenkomt bij de RvdK wordt altijd goed gekeken of een kind veiligheidsrisico’s loopt en wat er moet gebeuren. Wanneer het noodzakelijk is wordt er direct ingegrepen met een spoedmaatregel. Daarvoor zijn geen wachttijden.  

Wat gebeurt er als een kind moet wachten bij de RvdK?
In de periode dat er nog geen onderzoek is gestart, blijft er contact met de melder. De gemeente heeft voor ieder kind dat bij de RvdK wordt gemeld een veiligheidsplan opgesteld. Als er sprake is van beschermingsonderzoek stelt de gemeente een hulpverlener aan die zicht houdt op de gezinssituatie van het kind.

Zijn de wachttijden het gevolg van de wachttijden bij andere ketenpartners?
De wachttijden bij de RvdK staan niet op zichzelf. Ook andere instellingen voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering hebben te maken met oplopende wacht- en doorlooptijden. Dit jaar zijn door de overheid de programma’s ‘Zorg voor Jeugd’, ‘Geweld hoort nergens thuis’ en ‘Scheiden zonder Schade’ gestart. Deze programma’s bieden goede aangrijpingspunten om de samenwerking binnen de jeugdbeschermingsketen te verbeteren en de doorlooptijden te versnellen.

Waar kan ik met vragen over de wachttijden terecht?
Heeft u vragen over de wachttijd van onderzoek rond een specifiek kind dan kunt het beste contact opnemen met de Raad voor de Kinderbescherming in uw regio. Voor algemene vragen kunt u terecht bij de landelijke staforganisatie van de RvdK.