De rol van de Raad voor de Kinderbescherming bij terugkerende kinderen uit voormalig IS-gebied

Op dit moment is er veel media-aandacht voor kinderen die terugkeren uit voormalig IS-gebied. Wat is de rol van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) in de voorbereiding van zorg en veiligheid als deze kinderen terugkeren naar Nederland?

Terugkeerplannen

Signalen over mogelijke terugkeerders komen binnen bij de gemeente, waarna er een  gemeentelijk casusoverleg Radicalisering plaatsvindt met onder andere het Openbaar Ministerie,  de politie, Reclassering Nederland, Gecertificeerde Instelling en de Raad voor de Kinderbescherming.

Voor ieder kind wordt een terugkeerplan geschreven. In dit terugkeerplan staan samenwerkingsafspraken waarin de rol van elke organisatie staat beschreven. Het vooronderzoek van de RvdK is onderdeel van deze gemeentelijke terugkeerplannen. Elk onderzoek en elk terugkeerplan is maatwerk. Voor kinderen is het van belang dat bij terugkeer wordt gekeken welke zorg en welke interventies passend zijn. De RvdK werkt hierin nauw samen met het Landelijk Adviesteam minderjarige Terugkeerders, waarin onder andere duidingsexperts, traumaexperts en Infant Menthal Health specialisten zitten.

Op het moment dat bekend is dat er ouder(s) en kind(eren) terugkeren en dat het vliegtuig waar ze in zitten daadwerkelijk opstijgt, dient de RvdK bij de kinderrechter een verzoek in voor een kinderbeschermingsmaatregel. Als deze maatregel door de kinderrechter wordt uitgesproken, wordt er een jeugdbeschermer aangesteld van de Gecertificeerde Instelling (GI) van het gebied waar het kind gaat wonen. De taak van de GI is zich te ontfermen over de veiligheid van de kinderen en de zorg te organiseren die is geadviseerd. Hierin werkt de GI samen met de RvdK en de  gemeente waar de kinderen zullen verblijven.

Terughoudendheid in de media

De RvdK is terughoudend in de media en geeft alleen uitleg over het proces. Wij streven naar herstel van het gewone leven voor de minderjarige. Het is van groot belang dat elk kind buiten het zicht van de media kan opgroeien. Jeugdzaken worden in Nederland altijd achter gesloten deuren behandeld zonder aanwezigheid van publiek of media.