Reactie bewindslieden op advies commissie rechtsbescherming

Vandaag hebben de demissionair minister voor rechtsbescherming, de demissionair staatssecretaris van VWS en de VNG, samen de opdrachtgevers van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, de reactie op het rapport van de adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid (commissie Van Dooijeweert) naar de Tweede Kamer gestuurd.

De manier waarop de jeugdbescherming nu is georganiseerd draagt eraan bij dat kinderen en ouders niet altijd op tijd de hulp en bescherming krijgen die zij nodig hebben. Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming geeft onder meer vorm aan de veranderingen in de organisatie van jeugdbescherming.

Commissie rechtsbescherming

De commissie rechtsbescherming was ingesteld om te adviseren over rechtsbescherming van ouders en kinderen die te maken krijgen met jeugdzorg- en bescherming. In haar rapport adviseert de commissie om ouders en kinderen gedurende het hele proces van jeugdzorg- en bescherming beter te informeren over hun rechten en mogelijkheden, hen op de juiste momenten te betrekken en passende onafhankelijke ondersteuning aan te bieden. Ook komt de commissie tot het advies dat in het Toekomstscenario 'de onafhankelijke toets en het advies aan de kinderrechter het beste onder rijksverantwoordelijkheid kunnen blijven, zoals thans het geval is'.

Onafhankelijke toets en advies

Uit de brief van de opdrachtgevers van het Toekomstscenario blijkt dat zij hebben besloten om de onafhankelijke toets en het onafhankelijk advies aan de kinderrechter over kinderbeschermingsmaatregelen, het rekestreren (verzoeken)– conform het advies van de commissie - onder rijksverantwoordelijkheid te houden. Deze taken worden niet belegd bij de regionale veiligheidsteams, zoals tot nu toe was geschetst in het Toekomstscenario.

Duidelijk voor kinderen en ouders

Wij steunen de motivering van dit besluit dat het voor kinderen en ouders steeds duidelijk moet zijn waar vrijwillige hulp overgaat in gedwongen overheidsingrijpen, zoals bij een ondertoezichtstelling. Herkenbare rechtsbescherming en goede rechtswaarborgen zijn dan heel belangrijk. Juist als wordt nagedacht over zo’n gedwongen maatregel, is het belangrijk dat de noodzaak daarvan onafhankelijk wordt vastgesteld. Een onafhankelijke advisering aan de rechter onder rijksverantwoordelijkheid zorgt voor zo veel mogelijk gelijke behandeling van gezinnen in Nederland. Daar zet de Raad voor de Kinderbescherming zich nu ook vol voor in.

Samenwerking

Dit besluit geeft duidelijkheid en richting aan alle partijen die betrokken zijn bij de vormgeving en verwezenlijking van het Toekomstscenario. De uitkomst zet de Raad voor de Kinderbescherming ook nadrukkelijk aan tot actie. Samen met de partners binnen het Toekomstscenario werken we uit hoe de onafhankelijke toets en advies en het onderliggend onderzoek in de nieuwe werkwijze met de regionale veiligheidsteams eruit gaan zien. Die uitwerking moet recht doen aan de ambitie van het Toekomstscenario om dubbelingen te voorkomen, samen en tijdig te acteren ten behoeve van de veiligheid van kinderen en gezinnen.