Schoolverzuim

Het volgen van onderwijs is één van de belangrijkste rechten voor kinderen om zich te ontwikkelen. Zodra een jongere langdurig verzuimt, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal (PV) opmaken. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) doet dan onderzoek naar de oorzaken van het verzuim en adviseert vervolgens het Openbaar Ministerie (OM) en/of de kinderrechter over de aanpak die het beste is voor de jongere.

De instroom van proces-verbalen(PV) is de afgelopen 5 jaar met 40% gedaald. Nog maar 2 op de 1000 kinderen krijgt een proces verbaal wegens ongeoorloofd schoolverzuim. Achter schoolverzuim gaat vaak ingewikkelde gezinsproblematiek schuil. De laatste jaren is door intensievere samenwerking tussen de leerplichtambtenaar, het OM en de RvdK meer ingezet op vrijwillige hulpverlening. Het verzoeken om een kinderbeschermingsmaatregel of een passende straf wordt pas gedaan als het echt niet anders kan. Om kinderen weer naar school te krijgen of passend onderwijs te bieden wordt met succes gebruik gemaakt van de Methode Aanpak Schoolverzuim (MAS). Lees hier meer over in het artikel  ‘Dordtse aanpak bij langdurig schoolverzuim: vooraf ingrijpen, niet achteraf’. Ook geeft Carry Roozemond, directeur van Ingrado, de vereniging voorleerplicht en voortijdig schoolverlaten haar visie ‘Door je in het kind te verdiepen en samen te werken, voorkomen we erger.’