Instroomcijfers

Let op: De Raad voor de Kinderbescherming werkt aan een update van dit overzicht, daarom zijn de statistieken op deze pagina niet actueel.

Instroomcijfers Raad voor de Kinderbescherming

Update 2022: kwartaal 4

De instroomcijfers van de RvdK geven een overzicht van het aantal onderzoeken voor bescherming, gezag en omgang, adoptie, straf en schoolverzuim over de periode 2016-2022. De landelijke cijfers en de cijfers per jeugdzorgregio kunt u zowel per jaar als per kwartaal bekijken. De cijfers op gemeenteniveau geven alleen het overzicht per jaar.

Bij beschermingsonderzoeken worden de cijfers uitgesplitst in onderzoeken rondom opvoedingsproblemen en overige zaken. Onderzoeken rondom opvoedingsproblemen kunnen leiden tot een kinderbeschermingsmaatregel. Onder de overige zaken vallen onder andere de toetsende taak en voogdijzaken.

Heeft u vragen over de cijfers van de RvdK of wilt u in gesprek over de manier waarop we onze samenwerking nog beter vorm kunnen geven? Neem dan contact op met de RvdK in uw regio.

Aantal onder 18 jaar

Waarvan 12 - 18 jaar

De landelijke cijfers zijn inclusief de zaken waarbij de jeugdzorgregio niet te bepalen is.
Geen disclaimer
Voor niet meer bestaande gemeenten is peildatum 1 januari van het laatste bestaansjaar.

Instroomcijfers -

Aantal onderzoeken

Trends Beschermingsonderzoeken Opvoedingsproblemen

Meerjarige trend: De instroom daalde van 2012 tot medio 2015 (niet getoond). Na de onverwachte stijging in het 2e halfjaar 2015 blijft de instroom, hoewel fluctuerend, stijgend tot en met 2017. In 2018/2019 is de totale instroom vrijwel stabiel.

Actueel beeld: In het eerste kwartaal van 2020 is er nog een kleine stijging, waarna als gevolg van de corona de introom de rest van het jaar daalt. De totale instroom in 2020 is 4% lager dan in 2019.
De instroom van 2021 is in totaal 8% lager dan in 2020. In 2022 zet de daling versterkt voort met instroom die 15% lager uitkomt dan in 2021.

Kijk voor meer informatie over beschermingsonderzoeken op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/problemen-thuis

Trends Beschermingsonderzoek overig

Meerjarige trend: Instroom in 2016 t/m medio 2019 redelijk stabiel. Vanaf 2019 stijgt de instroom gestaag, dat uit zich met name in het subproduct toetsing. Sinds 2019 wordt na kritische inspectie-rapporten over de uitvoering van de toetsende taak gefaseerd door het land de methode Betekenisvol toetsen ingevoerd, een intensievere manier van toetsen waarbij betrokken kind(eren) en hun ouders persoonlijker betrokken worden.

Actueel beeld: Inmiddels wordt in de meeste locaties in het land het Betekenisvol toetsen uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 2020 is een kleine dip in de ontwikkeling zichtbaar als gevolg van de Corona-pandemie. De stijging vanaf 2019 zet in 2021 door met een instroom die 47% hoger uitkomt dan in 2020. In 2022 is de totale instroom 24% hoger dan in 2021.

Kijk voor meer informatie over beschermingsonderzoeken op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/problemen-thuis

Trends Strafonderzoeken

Meerjarige trend: Bij strafzaken is er een stevige daling tot in 2018, in lijn met de daling in de totale strafrechtketen. Vanaf het laatste kwartaal van 2018 tot en met 2019 is een lichte stijging in de instroom zichtbaar. De instroom in 2019 was 4% hoger dan in 2018.

Actueel beeld: In de eerste helft van 2020 is er een daling die voor een groot deel veroorzaakt is door de coronapandemie. De totale instroom van 2020 is 7% lager dan in 2019. In 2021 is nog altijd sprake van coronamaatregelen, hetgeen duiding van de ontwikkelingen lastig maakt. De totale instroom in 2021 is 3% lager dan in 2020. In 2022 zet de daling verder voort: de totale instroom is 6% lager dan in 2021.

Kijk voor meer informatie over strafonderzoek op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/straffen-voor-jongeren

Trends Gezag en Omgangsonderzoek

Meerjarige trend: Fluctuerend verloop, met meerjarig per saldo een lichte daling sinds 2016.

Actueel beeld: In 2020 is het effect van de corona crisis het sterkst te zien in het tweede kwartaal; er vonden (vrijwel) geen zittingen plaats bij de rechtbank. De totale instroom van 2020 is 8% lager dan in 2019. 2021 is door de pandemie slecht te vergelijken met voorgaande jaar maar lijkt vanaf kwartaal 2 een gebruikelijk patroon te volgen, waarbij de totale instroom van 2021 6% hoger uitkomt dan in 2020. In 2022 is er sprake van een dalende lijn en komt de instroom 17 % lager uit dan in 2021.

Kijk voor meer informatie over gezag en omgang op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/conflictscheiding

Trends Coördinatie taakstraffen

Meerjarige trend: De instroom is vanaf 2008 steeds gedaald, met een kleine uitzondering in 2017.

Actueel beeld: In tweede kwartaal 2020 zien we een sterke daling in de instroom vanwege het minimale aantal zittingen ivm corona. In het tweede halfjaar komt de instroom weer op gang, de totale instroom van 2020 is 29% lager dan in 2019. In 2021 herstelt de instroom zich voor een goed deel, 30% hoger dan 2020. In 2022 is de instroom vrijwel gelijk aan 2021 (1% hoger).

Kijk voor meer informatie over taakstraffen op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/straffen-voor-jongeren

Trends Onderzoek Schoolverzuim

Meerjarige trend: Bij Schoolverzuim zien we een vrij continue instroomdaling, met een kenmerkend seizoenspatroon. De instroom was in 2018 bijna een kwart lager dan in 2017. In 2019 zet de meerjarige daling door (in totaal weer 6% lager dan in 2018).

Actueel beeld: Door het corona-effect is de totale instroom van 2020 bijna de helft lager dan in 2019. In 2021 is de instroom weliswaar 19% hoger dan in 2020, maar is daarmee nog lang niet terug op het niveau van 2019. In 2022 is de stijging minder sterk; de totale instroom ligt 6% hoger dan in 2021.

Kijk voor meer informatie over schoolverzuim op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/jongere-spijbelt

Trends Adoptie gerelateerde activiteiten

Meerjarige trend: Tot en met 2019 fluctuerend verloop met een licht dalende trend. In 2019 was de totale instroom 6% lager dan in 2018.

Actueel beeld: In het laatste kwartaal van 2020 is sprake van een sterke stijging, grotendeels veroorzaakt door de categorie Screening pleeggezinnen en de nieuwe categorie Screening van informele netwerkgezinnen. De totale instroom is in 2020 16% hoger dan in 2019. De instroom stijgt in 2021 nog iets en is in totaal 2% hoger dan in 2020. In 2022 is er weer een daling te zien, de totale instroom komt 8% lager uit dan in 2021.

Kijk voor meer informatie over adoptie op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/kind-adopteren

Jaarlijkse cijfers - afgelopen 5 jaar
Beschermingsonderzoek opvoedingsproblemen
Kijk voor meer informatie over beschermingsonderzoeken op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/problemen-thuis
sluiten
Beschermingsonderzoek overig
Kijk voor meer informatie over beschermingsonderzoeken op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/problemen-thuis
sluiten
Gezag en Omgangsonderzoek
Kijk voor meer informatie over gezag en omgang op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/conflictscheiding
sluiten
Adoptie gerelateerde activiteiten
Kijk voor meer informatie over adoptie op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/kind-adopteren
sluiten
Strafonderzoek
Kijk voor meer informatie over strafonderzoek op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/straffen-voor-jongeren
sluiten
Onderzoek Schoolverzuim
Kijk voor meer informatie over schoolverzuim op
https://www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/jongere-spijbelt
sluiten
Coördinatie taakstraffen
Totaal aantal onderzoeken