Informanten: informatie van mensen die het gezin of kind goed kennen

Bij een onderzoek brengen we de (gezins)omstandigheden van het kind in kaart. Vaak vragen we tijdens het onderzoek informatie op bij mensen die het gezin vanuit hun werk of privé goed kennen. We noemen deze mensen informanten. Hun informatie kan helpen om het onderzoek completer te maken en de situatie van het kind beter te begrijpen.   

Informanten tijdens een raadsonderzoek

Het doel van het raadsonderzoek is om de situatie van een gezin in kaart te brengen. We onderzoeken of er problemen zijn en welke oplossingen daarbij passen. Een raadsonderzoeker wordt tijdens een onderzoek geholpen door een gedragsdeskundige en als dat nodig is door een juridisch deskundige. In een gezamenlijk overleg nemen zij de beslissingen in het onderzoek. Het kan zo zijn dat er informatie nodig is om een volledig beeld te krijgen van de (gezins)situatie van het kind. In dat geval schakelen we hulp in van een (of meerdere) informant(en). Deze informatie kan helpen bij het maken van een beslissing over de vervolgstappen voor het gezin.

Veelgestelde vragen

Belangrijke informatie

Meldcode: vermoedens van kindermishandeling

Hulp- en zorgverleners hebben een wettelijk meldrecht bij vermoedens van kindermishandeling. Dit meldrecht geeft hulp- en zorgverleners het recht om indien noodzakelijk zonder toestemming van de cliënt of de ouders, een melding te doen van vermoedens van kindermishandeling bij Veilig Thuis (steunpunt Advies en meldpunt Huiselijke geweld en kindermishandeling (AMHK)). In crisissituaties kan de Raad voor de Kinderbescherming direct worden ingeschakeld. Hulp- en zorgverleners hebben ook het recht om informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming te verstrekken als we daarom vragen. Ook zonder toestemming van de cliënt of ouders.

Procedure voor twijfel over de identiteit van de informant 

Helaas komt het voor dat mensen zich voordoen als medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming zonder dat ze dat echt zijn. Als u twijfelt aan de identiteit van de persoon die zich als raadsonderzoeker voorstelt, neem dan contact met ons op. De adressen en telefoonnummers vindt u op www.kinderbescherming.nl/contact. Vraag bij persoonlijk contact naar de legitimatiekaart van de Raad voor de Kinderbescherming die iedere raadsonderzoeker bij zich hoort te dragen.

Kwaliteitskader 

De werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming is vastgelegd in het Kwaliteitskader waarvoor de minister van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk is. U kunt zowel het Kwaliteitskader als de protocollen op elke locatie inzien of online bekijken. 

Bescherming van persoonsgegevens binnen het raadsonderzoek 

De Raad voor de Kinderbescherming voert een aantal taken uit waarbij we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn gegevens van cliënten (kinderen en hun ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers) en van andere betrokkenen waar we contact mee hebben. Sommige persoonsgegevens zijn specifiek voor een bepaalde zaak, andere gegevens hebben we altijd nodig. Op de pagina over de bescherming van persoonsgegevens leest u welke persoonsgegevens we verwerken, wanneer die gegevens nodig zijn en wie erbij betrokken zijn.

Vragen of bezwaren 

Heeft u een vraag? Bekijk eerst onze veelgestelde vragen met informatie over onder meer het raadsonderzoek en het dossier. Komt u er niet uit? Dan kunt u contact met ons opnemen. Wilt u een klacht indienen of een ervaring delen over een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming? Of over de behandeling door een medewerker? Dan kunt u ons klachtenformulier invullen.